Deklaraci nezávislosti z roku 1776 Facebook cenzuruje! Prý odporuje pravidlům komunity

vlajka americka

Facebook vymazal část americké Deklarace nezávislosti, protože její část (odstavce 27 až 31 jsou zvýrazněny) prý odporuje pravidlům komunity. Facebook se tak dopustil šíření fake-news, protože svévolně mění podstatu historických dokumentů a podsouvá čtenářům nesprávný pohled na historické události.
Deklarace nezávislosti je velmi významný dokument, kterým 13 kolonií deklarovalo svou nezávislost na Velké Británii a kterým ospravedlnilo své konání. Deklarace byla ratifikována Kontinentálním Kongresem 4. července 1776. Tento den je dnes ve Spojených státech amerických slaven jako Den Nezávislosti.

Červené označení – vymazaná část Deklarace.

zdroj>>

DEKLARACE NEZÁVISLOSTI V KONGRESU, 4. ČERVENCE 1776

Když se v běhu lidských životů stane pro některý národ nezbytným rozvázat politické svazky, které jej poutaly k jinému národu, a zaujmout mezi mocnostmi světa oddělené a rovnocenné postavení, k jakému jej opravňují zákony přírody a boha přírody, pak prostá úcta k názorům lidstva vyžaduje, aby vyhlásil příčiny, které jej vedou k odtržení.

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni svým stvořitelem jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou, že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Je pravda, že prozíravost velí, aby se vlády již ustavené neměnily z příčin nepatrných ani přechodných, a i všechna zkušenost ukázala, že lidé jsou spíše nakloněni je snášet, je-li zlo snesitelné, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je naprostou krutovládou, pak je jejich právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští bezpečnosti. Takové bylo trpělivé utrpení těchto kolonií; a taková je nyní nutnost, která od nich vyžaduje, aby změnily své dřívější systémy vlády. Dějiny současného krále Velké Británie je historií opakovaných bezpráví a uchvacování, která mají všechny za přímý cíl ustavení absolutní nadvlády tyrana nad těmito státy. Na důkaz toho nechť jsou upřímnému světu předloženy skutečnosti.

Odmítal schválit zákony nejprospěšnější a nejnutnější pro obecné blaho.

Zakazoval svým guvernérům schválit zákony neodkladného a naléhavého významu, nebo když bylo jejich provádění pozastaveno, pokud nebude získán jeho souhlas, úplně opomíjel se jim věnovat.

Odmítal schválit jiné zákony pro zaopatření velkých lidmi obývaných oblastí, pokud se tito lidé nevzdali svého práva na zastoupení v zákonodárných sborech, což je právo pro lid neocenitelné a nebezpečné pouze pro tyrany.

Svolával zákonodárná tělesa na neobvyklých a nepohodlných místech vzdálených od veřejných archivů jenom proto, aby je unavil a učinil povolnými ke svým opatřením.

Opětovně rozpouštěl zákonodárné sbory, protože se mužně a pevně stavěly proti jeho zásahům do práv lidu.

Po takových rozpuštěních odmítal po dlouhou dobu povolit, aby byly zvoleny jiné a aby se tak zákonodárná moc, jíž nelze zničit, vrátila k lidu a mohla jím být svobodně vykonávána; stát zůstával mezitím vystaven nebezpečím zásahů zvenčí a zvratů zevnitř.

Usiloval zabránit zalidňování těchto států; za tím účelem vytvářel překážky pro zákony o naturalizaci cizinců; odmítal schválit jiné zákony umožňující jejich přistěhovalectví do těchto míst a ztěžoval podmínky pro přisvojení nových pozemků.

Překážel výkonu spravedlnosti tím, že odpíral svůj souhlas k zákonům pro zřízení soudních orgánů.

Vytvořil závislost soudců pouze na své vůli pokud jde o držení jejich úřadů, výši a výplatu jejich platů.

Zřídil množství nových úřadů a poslal sem houfy úředníků, aby sekýrovali náš lid a ujídali z jeho majetku.

Udržoval mezi námi v době míru stálá vojska bez souhlasu naší legislativy.

Učinil vojenskou moc nezávislou na občanské moci a jí nadřazenou.

Spojil se s ostatními, aby nás podrobil jurisdikci cizí naší ústavě a neuznávané našimi zákony a dal tak souhlas jejich aktům domnělého zákonodárství:

- o ubytování velkých útvarů ozbrojeného vojska mezi námi;

- o jejich ochraně předstíraným procesem před potrestáním za vraždy, kterých by se dopustili na obyvatelích těchto států;

- o přerušení našeho obchodu se všemi částmi světa;

- o uvalování daní bez našeho souhlasu;

- o tom, že nás připravil v mnohých případech o výhody výslechu porotou;

- o našem odvážení za moře, abychom byli souzeni za domnělé trestné činy;

- o zrušení svobodného systému anglických zákonů v sousední provincii, zřízení neomezené vlády v ní a rozšíření jejích hranic tak, aby posloužila jako příklad a vhodný nástroj pro zavedení stejné absolutní vlády v těchto koloniích;

- o odnětí našich výsadních listin, zrušení našich nejcennějších zákonů a základní změně způsobu našich vlád;

- o potlačení našeho vlastního zákonodárství a prohlášení, že pouze oni sami mají zákonodárnou pravomoc v jakýchkoliv případech.

Vzdal se zde své vlády tím, že nás prohlásil mimo svou ochranu a vedl proti nám válku.

Plenil naše moře, pustošil naše břehy, vypaloval naše města a ničil životy našeho lidu.

Nyní dopravuje velké armády cizích žoldnéřů aby dokončil dílo smrti, pustošení a tyranie, již započal s případy krutosti a věrolomnosti, ke kterým je těžko najít paralely v nejbarbarštějších dobách a zcela nehodné Hlavy civilizovaných národů.

Donutil naše spoluobčany zajaté na širém moři pozvednout zbraně proti své zemi a stát se katy svých přátel a bratří nebo padnout do jejich rukou.

Vyvolal mezi námi vnitřní vzpoury a snažil se poštvat proti obyvatelům našich hranic kruté indiánské divochy, jejichž známým válečným pravidlem je ničení všech pokolení bez rozdílu věku, pohlaví a postavení.

Během každé etapy tohoto útisku jsme nejpokornějšími slovy žádali o nápravu; naše opětovné žádosti měly za následek jenom opětovné křivdy. Panovník, jehož charakter je poznamenán všemi činy jimiž se vyznačuje tyran, je nezpůsobilý být vládcem svobodného lidu.

Ani vůči svým britským bratřím jsme nebyli nepozorní. Upozorňovali jsme je čas od času na pokusy jejich legislativy postihovat nás nespravedlivým zákonodárstvím. Připomínali jsme jim okolnosti naší emigrace a našeho usídlení v těchto místech. Apelovali jsme na jejich přirozenou spravedlnost a velkodušnost a zapřísahali jsme je pouty našeho společného příbuzenství aby nedovolili tyto neoprávněné zásahy, které by nevyhnutelně přervaly naše svazky a styky. Ale oni byli hluší k hlasu spravedlnosti a pokrevenství. Proto se musíme podřídit nutnosti, kterou vyžaduje naše odtržení, a považovat je stejně jako ostatní část lidstva za nepřátele ve válce a přátele v míru.

Proto my, představitelé Spojených stát_ amerických, shromáždění ve Všeobecném Kongresu, dovolávajíce se u nejvyššího soudce světa správnosti svých úmyslů, jménem a autoritou dobrého lidu těchto kolonií, slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že tyto kolonie jsou a po právu mají býti svobodnými a nezávislými státy, že jsou zproštěny veškeré poddanosti britské koruně, a že veškeré politické svazky mezi nimi a státem Velká Británie jsou a mají býti úplně rozvázány; a že jako svobodné a nezávislé státy mají plné právo vypovídat válku, uzavírat mír, sjednávat spojenectví, zřizovat obchod a provádět všechny ostatní úkony a věci, které mohou nezávislé státy právem dělat. A na podporu tohoto prohlášení, pevně spoléhajíce na ochranu božské prozřetelnosti, si navzájem zaručujeme své životy, naše štěstí a svou nedotknutelnou čest.

Podepsáno na příkaz a z pověření Kongresu.

John Hanock, President.


DECLARATION OF INDEPENDENCE IN CONGRESS, JULY 4, 1776

When in the Course of human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bands which have connected them to another, and to assume among the Powers of the Earth, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and the Nature's God entitle them, a decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these Truths to be self-evident, that the all Man are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness - That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, that to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed. But when a long train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security. Such has been the patient Sufferance of these Colonies; and such is now the Necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The History of the present King of the Great-Britain is a history of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a Candid World.

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for public Good.

He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing Importance, unless suspended in their Operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

He has refused to pass other Laws for the Accommodation of large Districts of People, unless those People would relinquish the Right of Representation in the Legislature, a Right inestimable to them, and formidable to Tyrants only.

He has called together Legislative Bodies at Places unusual, uncomfortable, and distant from the Depository of their public Records, for the sole Purpose of fatiguing them into Compliance with his Measures.

He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly Firmness his Invasions on the Rights of the People.

He has refused for a long Time, after such Dissolution, to cause others to be elected; whereby the Legislative Powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at Large for their exercise; the State remaining in the mean time exposed to all of the Dangers of Invasion from without and Convulsions within.

He has endeavoured to prevent the Population of these States; for that Purpose obstructing the Laws for naturalization of Foreigners; refusing to pass others to encourage their Migration hither, and raising the Condition of new Appropriations of Lands.

He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary Powers.

He has made Judges dependent on his Will alone, for the Tenure of their Offices, and the Amount and Payment of their Salaries.

He has erected a Multitude of new Offices, and sent hither Swarms of Officers to harass our People, and eat out their Substance.

He has kept among us, in Times of Peace, Standing Armies, without consent of our Legislatures.

He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil Power.

He has combined with others to subject us to Jurisdiction foreign to our Constitution, and unacknowledged by our Laws, giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

- For quartering large Bodies of Armed Troops among us;

- For protecting them, by a mock Trial, from Punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States;

- For cutting off out Trade with all Parts of the World;

- For imposing Taxes on us without our Consent;

- For depriving us, in many cases, of the Benefits of Trial by Jury;

- For transporting us beyond Seas to be tried for pretended Offences;

- For abolishing the free System of English Laws in neighbourig Province, establishing therein an arbitrary Government, and enlarging its Boundaries, so as to tender it at once an Example and fit Instruments for introducing the same absolute Rule into these Colonies;

- For taking away our Charters, abolishing out most valuable Laws, and altering fundamentally the Forms of our Governments;

- For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with Power to legislative for us in all Cases whatsoever.

He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.

He has plundered our Seas, ravaged our Coasts, burnt our Towns, and destroyed the Lives of our People.

He is, at this Time, transporting large Armies of foreign Mercanteries to compleat the Works of Death, Desolation, and Tyranny, already begun with circumstances of Cruelty, and Perfidy, scarcely paralleled in the most barbarous Ages, and totally unworthy the Head of civilised Nations.

He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the Executioners of their Friends and Brethren, or to fail themselves by their Hands.

He has excited domestic Insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the Inhabitants of our Frontiers, the merciless Indian Savages, whose known Rule of Warfare, in an undistinguished Destruction, of all Ages, Sexes and Conditions.

In every stage of these Oppressions we have Petitioned for Redress in the most humble Terms; our repeated Petitions has been answered only by repeated Injury. A Prince, whose Character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be Ruler of a free People.

Nor have we be wanting in Attentions to our British Brethren. We have warned them from Time to Time of Attempts by their Legislature to extent an unwarantable Jurisdiction oves us. We have remained them of the Circumstances of our Emigration and Settlement here. We have appealed to their native Justice and Magnaminity, and we have conjured them by the Ties of our common Kindred to disavow these Usurpations, which, would evitably interrupt our Connections and Correspondence. They too have been deaf to the Voice of Justice and of Consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the Necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of Mankind, Enemies in War, in Peace, Friends.

We, therefore, the Representatives of the United States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the World for the Rectitude of our Intentions, do, in the Name, and by the Authority of the good People of these Colonies, solemnly Publish and Declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be, Free and independent States; that they are absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political Connections between them and the State og Great-Britain, is and is ought to be totally dissolved; and as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And for the support of this Declaration, with the firm Reliance on the Protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes, and our sacred Honour.

Signed by Order and in Behalf of the Congress.

John Hanock, President.