Brainwashing, stručná historie a principy metody vymývání mozku jednotlivcům i celému davu

Brainwashing

Vymývání mozků nebo též brainwashing je technika směřující k ovlivňování jednoho nebo více lidí tak, aby změnil svoje názory nebo chování, a to ve prospěch toho, kdo brainwashing provádí. Nejčastější důvody této snahy jsou politické, náboženské nebo finanční.
Podobné techniky ovlivňování jsou v některých zemích a dobách používány i při policejním a soudním vyšetřování, psychiatrické léčbě, výchovném působení zejména na děti nebo na odsouzené. Pro ovlivnění lidí jsou používány metody jako spánková deprivace, zvukové a filmové smyčky pouštěné stále dokola, drogy, společenská izolace, tvrdý režim a dril, týrání hladem, žízní, zimou a emocemi, které vyvolává bezmocnost. Zůstává otázkou, zda vůbec existují techniky, které jsou s to měnit lidské myšlení do té míry, aby mohly být nazývány brainwashingem.

Záznam přednášky:

Jmenuji se Dick Sutphen a tahle páska je rozšířenou verzí mojí přednášky na Světovém kongresu profesionálních hypnotizérů v Las Vegas v Nevadě.

Ačkoliv nahrávka je chráněna autorskými právy před neoprávněným kopírováním za účelem prodeje dalšími společnostmi, v tomhle případě vyzývám každého ke tvorbě kopií a šíření mezi přátele, nebo kohokoliv jiného za účelem co největšího rozšíření těchto informací. Ačkoliv jsem měl o tomhle tématu mnoho rozhovorů v místních a regionálních rozhlasových a televizních pořadech, rozsáhlé masové rozšíření je zřejmě zablokováno. Samotné stanice, které to uvedly, nebo případně jejich sponzoři by se totiž mohli stát předmětem vyšetřování. Jisté vládní úřady si zřejmě nepřejí, aby tyto informace vešly v obecnou známost.

Všechno o čem budu vyprávět, představuje pouze povrch problému. Nevím, jak se dá zneužívání těchto technik zastavit. Nemyslím, že je možné mít zákony proti něčemu, co se často nedá ani objevit natož prokázat; a jestliže zákonodárci sami tyto techniky používají, je malá naděje, že by se takové zákony uplatňovaly. Vím, že první krok ke změně, je vzbudit zájem. V tomhle případě to bude pravděpodobně jenom výsledek podzemního úsilí.

Když mluvím o tomhle tématu, mluvím o své vlastní práci. Znám ji, a vím, jak účinná může být. Vyrábím hypnotické a subliminální kazety a na některých mých seminářích používám konverzní taktiku, abych pomohl účastníkům stát se soběstačnými a nezávislými. Ale vždycky když tyto techniky použiji, poukážu na to, že je používám, a účastníci se mohou sami, jestli se jich zúčastní nebo ne. Oni také, jaké budou výsledky toho, čeho se účastní.

Tak, na začátek chci uvést nejzákladnější fakta o brainwashingu.

ZROZENÍ PŘEMĚNY

PŘEMĚNA je eufemismus pro BRAINWASHING ... a každá studie o brainwashingu musí začít studiem Křesťanského obrození v Americe osmnáctého století.

 S úplně prvním použitím brainwashingu se Evropani setkali při křížových taženích.
Šlo o mohamedánskou sektu založenou v 11. století. Měla sedm stupňů, z nichž nejhroznější byli fedáviové, vykonavatelé vůle velmistrovy. Velmistr si vybíral za fedávie smyslné a fanatické mladíky a dal je omámené hašišem donést do zahrady plné květin, vůní, drahých jídel a krásných dívek. Ti pak byli ke všemu odhodláni, protože si mysleli, že byli v ráji. Zvlášť vraždili každého, koho jim velmistr označil, i když byl obklopen zástupem ozbrojenců. Odtud pochází francouzské slovo assassin - úkladný vrah.

Jak se zdá, techniku objevil náhodně Jonathan Edwards během náboženských tažení v r. 1735 v Northamptonu, Massachusets.
Ovlivněni pocitem viny a obavami z rostoucího napětí byli "hříšníci" navštěvující jeho obrodná setkání zlomeni a zcela podrobeni. Technicky, to co Edwards dělal, bylo vymazání mozku tak, že mysl přijala nové naprogramování. Problém byl ten, že nový vstup byl negativní. Říkal jim, "Jste hříšníci! Přijdete do pekla!"

Výsledkem bylo, že jeden člověk spáchal sebevraždu a další se o ni pokusil. A sousedé za sebevražedného uváděli, že oni také byli tak hluboce ovlivněni, že ačkoliv měli nalézt "věčnou spásu", byli zachváceni ďábelským pokušením ukončit vlastní život. Jakmile kazatel, vůdce sekty, manipulátor, nebo autoritativní postava vytvoří takový mozkový stav, že smaže obsah "mozkové tabule", jeho osoba (subjekt) je mu široce otevřena. Nový vstup ve formě sugesce může nahradit její předchozí myšlenky. Protože Edwards do konce obrození nezměnil své zprávy na pozitivní, mnoho lidí přijalo negativní sugesce a činy.

Charles J. Finny byl další křesťanský obrozenec, který používal stejné techniky při masivních obráceních na víru v New Yorku.
Tyto techniky se stále používají i dnes Obrozenými křesťany, sektami, kulty, středisky výcviku lidského potenciálu, na některých obchodních shromážděních, a vojenskými službami Spojených Států ... to abych vyjmenoval jen několik.

Chtěl bych poukázat na to, že si nemyslím, že by většina obroditelských kazatelů prováděla, nebo vůbec znala techniky brainwashingu. Edwards prostě zakopl o techniku, která fungovala a ostatní ji kopírovali více než dvě stě let. A čím sofistikovanější jsou naše znalosti a technologie, tím efektivnějších obrácení se dosahuje. Jsem silně přesvědčen, že to je jedna z hlavních příčin rostoucího vzestupu křesťanského fundamentalismu, specielně v televizních show, zatímco většina skutečných křesťanských církví je na ústupu.

Je potřeba si uvědomit, že tzv. Znovuzrození křesťané a podobné křesťanské proudy, o kterých se tady bude mluvit, nemají s křesťanstvím, jak ho známe my, nic společného. Nejblíže tomu jsou asi sekty jako Jehovisti nebo Mormoni. Účelem pro ně není víra, ale zisk.

TŘI MOZKOVÉ FÁZE

Křesťané možná byli první, kdo úspěšně formuloval brainwashing, ale my se teď podíváme kvůli technickému vysvětlení za ruským vědcem Pavlovem.
Jeho práce se zvířaty otevřela na počátku roku 1900 dveře budoucímu výzkumu člověka. Po ruské revoluci Lenin rychle pochopil význam Pavlovova výzkumu a moc, kterou v sobě skrývá.

Pavlov určil tři rozdílné stavy mezního útlumu. První je rovnocenná (EQUIVALENT) fáze, ve které mozek dává stejnou odezvu na silné i slabé podněty. Druhá je paradoxní fáze, ve které mozek reaguje silněji na slabé podněty. A třetí je ultra-paradoxní fáze, ve které se podmíněné reakce a vzory chování mění od pozitivních k negativním nebo naopak. Jak postupujeme skrze každou fázi, stupeň přeměny se stává efektivnějším a kompletnějším.

Způsoby jak dosáhnout konverze jsou různé, ale prvním krokem v politickém, nebo náboženském brainwashingu je práce s emocemi jednotlivce nebo skupiny tak dlouho, až se dosáhne abnormální míry zlosti, strachu, odevzdání, nebo nervového napětí.
Postupnými výsledky takových duševních stavů je narušení soudnosti a zvýšení sugestibility. Čím víc takových podmínek se uplatní, tím více se projeví. Jakmile dojde ke katarzi, nebo první mozkové fázi, kompletní duševní kontrola se stává snazší. Stávající duševní naprogramování lze nahradit novými vzory myšlení a chování.

Jiná často používaná fyziologická zbraň k modifikaci normálních mozkových funkcí je odepření jídla, cukrová dieta, fyzické nepohodlí, řízené dýchání, prozpěvování manter v meditacích, odhalení děsivých tajemství, speciální světelné a zvukové efekty, nebo intoxikace drogami.
Stejných výsledků se dá dosáhnout v současných psychiatrických ústavech elektrickými šoky, a dokonce snížením hladiny cukru v krvi pomocí inzulínových injekcí.

Než začnu mluvit o tom, jak se některé z těchto metod aplikují, chtěl bych poznamenat, že hypnóza a konverzní metody jsou dvě odlišné věci, a že konverzní techniky jsou daleko účinnější. Nicméně se tyhle dvě techniky často kombinují - se sinými výsledky.

JAK PRACUJÍ OBRODNÍ KAZATELÉ

Chcete-li vidět obrodného kazatele při práci, nejspíš jich pár najdete ve vašem městě. Jděte do jejich modlitebny či stanu před zahájením bohoslužeb, sedněte si dozadu, asi do třech čtvrtin sálu. S největší pravděpodobností bude hrát tichá opakující se hudba, zatímco lidé přicházejí na bohoslužbu.
Opakované bubnování, nejlépe v rozmezí 45 - 72 úderů za minutu (rytmus blízký tlukotu lidského srdce), je velmi hypnotický a může navodit u velké většiny lidí změněný stav vědomí při otevřených očích. A jakmile jste v alfa stavu, jste nejméně 25krát vnímavější a přístupnější sugescím než v plném beta vědomí. Hudba je pravděpodobně stejná při každé bohoslužbě, nebo alespoň obsahuje stejné bicí, a mnoho lidí se dostane do změněného stavu skoro okamžitě po vstupu do svatyně. Podvědomě vyvolají svůj stav mysli při poslední bohoslužbě a reagují v souladu s post-hypnotickou sugescí.

To že v alfa stavu je člověk vnímavější, se využívá při metodě výuky zvané superlearning, či sugestopedie. Vyvinul ji v r. 1956 bulharský profesor a v r. 1971 bylo ve Varně pořádáno její první sympózium.

Sledujte lidi čekající na začátek bohoslužby. Mnoho jich bude jevit vnější známky strnulé tělesné relaxace a lehce rozšířených očí. Často se začnou kývat v křesle dopředu a dozadu s rukama ve vzduchu. Posléze pravděpodobně přijde pastorův asistent. Obvykle mluví s dobrým "hlasovým trylkem".

TECHNIKA HLASOVÉHO TRYLKU

"Hlasový trylek" je tempový styl řeči, užívaný hypnotizéry když navozují trans.
Také ho užívá mnoho právníků, někteří z nich jsou dobře trénovaní hypnotizéři, když chtějí nějakou myšlenku pevně zakotvit v hlavách poroty. Hlasový trylek může znít jako by řečník mluvil do tikotu metronomu, nebo to může znít jako že zdůrazňuje každé slovo v jednotvárném vzorovém stylu. Slova budou obvykle pronášena rychlostí 45 - 60 za minutu, k dosažení maximálního hypnotického efektu.

Teď začne pomocný pastor "výstavbový proces". Začne vyvolávat změněný stav vědomí anebo vytvářet vzrušení a očekávání obecenstva. Potom může vystoupit skupina mladých dívek oblečených do "něžných a neposkvrněných" šatů a začít zpívat. Gospely jsou ohromné při vytváření vzrušení a angažovanosti. Uprostřed písně může být některá z dívek "sražena duchem" a upadnout, nebo se chovat jako ovládaná Duchem Svatým. To velmi účinně zvedne napětí v sále. Tady se už začíná míchat taktika hypnózy a konverze. Výsledek je ten, že se pozornost obecenstva zcela zaměří na přinášené sdělení, zatímco okolní prostředí se stává ještě více vzrušené nebo napjaté.

Právě teď, když je vyvolán masový alfa stav, obvykle přinesou koš nebo sběrnou nádobu. V pozadí je slyšet hlas kazatelova asistenta jak v taktu 45 slov za minutu trylkuje,
"Dávejte Bohu . . . Dávejte Bohu . . . Dávejte Bohu . . ."
A publikum dává. Bůh sice tyto peníze nikdy neuvidí, ale jeho zazobaní představitelé ano.

A teď přichází kazatel ohně a síry. Vyvolává strach a zvyšuje napětí řečmi o Ďáblu, "přijití do pekla", nebo o nadcházejícím Armagedonu. Na posledním podobném shromáždění, které jsem navštívil, mluvil kazatel o krvi, která brzo poteče z každého kohoutku v celé zemi. Také byl posedlý "krvavou sekerou Boží" kterou měl předchozí týden každý vidět nad kazatelnou. Nepochybuji o tom, že ji všichni viděli -- síla sugesce stovky lidí v hypnóze zajistí, že minimálně 10 - 25 procent lidí uvidí cokoliv, co jim bylo sugerováno.

Na většině obrozeneckých shromáždění obvykle následují po kázání "svědectví". Lidé z publika vystupují na jeviště a vyprávějí své příběhy. "Byl jsem mrzák a teď chodím!" "Míval jsem artritidu a teď je pryč!" Je to psychologická manipulace, která funguje. Po vyslechnutí mnoha případů zázračných uzdravení, si průměrný člověk s menšími problémy je jist, že může být vyléčen. Místnost je naplněna strachem, pocity viny, silným vzrušením a očekáváním.

Nyní se ti, kdo se chtějí uzdravit, seřadí podél zdí, nebo jsou vyzváni, aby vystoupili dopředu. Kazatel je může uchopit za hlavu a vykřikuje, "Budiž uzdraven!" To uvolní psychickou energii, a pro mnohé přivodí katarzi a očištění. Katarze znamená očištění od potlačených emocí. Jednotliví lidé mohou křičet, padat, nebo dokonce dostat křeče. A je-li katarze účinná, mají šanci, že se uzdraví. Při katarzi (jedna z mozkových fází zmíněných výše), je mozková tabule dočasně smazána a přijímá nové sugesce. Pro někoho může být uzdravení trvalé. Pro většinu to budou tak čtyři dny, po které vydrží hypnotická sugesce daná subjektu v somnambulním stavu. Dokonce když uzdravení nevydrží, pokud se vrací dotyční každý týden, síla sugesce může průběžně problém potlačovat ... nebo občas může maskovat skutečné problémy, které mohou nakonec napáchat velkou škodu.

Neříkám, že nedochází ke skutečným uzdravením. Dochází. Možná že dotyčný byl připraven zanechat negativní činnosti, která působila jeho potíže, možná to byla Boží práce. Lze to ale vysvětlit se současnými znalostmi funkcí mozku a mysli. Techniky se liší chrám od chrámu. Mnoho používá k vyvolání katarze "mluvení jazyky", zatímco příslušná podívaná vytváří vzrušení a poutá pozornost.

Použití hypnózy v různých náboženstvích je sofistikované, a profesionálové ujišťují, že se stává dokonce ještě efektivnějším.
Jeden člověk v Los Angeles navrhuje, staví a přestavuje mnoho kostelů po celé zemi. Říká duchovním, co potřebují a jak to používat. Tento člověk ukazuje, že sbírky a finanční příjmy budou dvojnásobné, pokud duchovní použijí jeho instrukce. Sám připouští, že 80 procent jeho snažení se týká osvětlení a zvukového systému. Vlivný zvuk a náležitě použité osvětlení má základní význam při navozování změněných stavů vědomí - sám jsem je léta používal ve svých seminářích. Moji účastníci byli ale plně seznámeni s procesem, který podstupují a s tím co od něho mohou očekávat.

ŠEST KONVERZNÍCH TECHNIK

Kulty a organizace lidského potenciálu vždy hledají nové členy. Aby je získali, musí navodit správný mozkový stav. A potřebují to často udělat během krátké doby -- víkendu nebo dokonce během jediného dne. Následuje popis šesti základních technik používaných pro navození konverze.

Setkání, či trénink se uskutečňuje na místě, kde je účastník odříznut od vnějšího světa. Může to být kdekoliv: v soukromém domě, v odlehlém či venkovském prostředí, nebo dokonce v hotelové tělocvičně, kde je účastníkům povolena jen nejnutnější hygiena.

Při výcviku lidského potenciálu má vedoucí tréninku dlouhou řeč o důležitosti "zachovávání úmluvy" v životě. Účastníci se dozvědí, že pokud nebudou zachovávat dohodu, jejich život nebude fungovat.
Dodržovat smlouvy je dobrá věc, ale vedoucí tréninků ničí lidské hodnoty a zaměňují je za sobecké cíle. Účastníci přísahají sami sobě a svému trenéru, že budou dodržovat jejich dohodu. Kdokoli, kdo to neudělá, bude k dohodě donucen zastrašováním, nebo donucen opustit shromáždění. Další krok je souhlasit s kompletním tréninkem, tedy zaručit vysoké procento obrácených pro organizaci. Musí VĚTŠINOU souhlasit že nebudou brát drogy, kouřit a někdy i jíst ... nebo dostanou tak krátký čas na jídlo, že to v nich vyvolává napětí. Pravý účel této dohody je pozměnit vnitřní chemii (metabolismus), což způsobí úzkost a nejspíše vyvolá alespoň lehké poruchy nervového systému, což způsobí zvýšení účinnosti konverze.

Než shromáždění skončí, dohodami se zajistí, že noví konvertité půjdou a hledat nové účastníky. Než odejdou, jsou zastrašováním přinuceni, aby to udělali. Protože význam dodržování dohody je v jejich hodnotovém žebříčku vysoko, konvertité budou všechny známé přemlouvat k návštěvě úvodní lekce zdarma, kde jim nabídnou další schůzku. Noví konvertité jsou fanatici. Ve skutečnosti interní výraz pro obchod s jedním s největších a nejúspěšnějších výcviků "lidského potenciálu" je "prodej fanatismu".

Nejméně milión lidí to absolvoval a velké procento z nich odchází s aktivovaným duševním "spínačem", který zajistí jejich budoucí loajalitu a podporu když guru nebo organizace zavolá. Představte si politické důsledky a moc těch stovek a tisíců fanatiků naprogramovaných aby podporovali svého guru.
Vyvarujte se organizací toho typu, které nabízejí po seminářích další schůzky. Následující schůzky mohou být týdenní setkání, nebo nenákladné semináře na kterých se vás organizace pokusí přemlouvat – nebo si alespoň pravidelně udržovat nad vámi kontrolu. Jak křesťanští obrozenci brzo zjistili, dlouhodobá kontrola je závislá na dobrém systému řízení a opakování.

Dobře, teď se podíváme na druhý znak, které ukazuje na použití nějaké konverzní taktiky. Pracovní plán je udržován tak dlouho, že způsobí fyzickou a duševní únavu. Toho se dosáhne hlavně dlouhými hodinami během kterých účastníci nedostanou příležitost k odpočinku, nebo přemýšlení.

Třetí známka: techniky používané ke zvýšení napětí v sále.

Za čtvrté: nejistota. Mohl bych strávit celé hodiny vypočítáváním různých technik ke zvýšení napětí a vyvolávání nejistoty a očekávání. V principu, účastnící jsou donuceni odhalit své nitro. Nebo je trenér hrající na pocit viny vyzývá, aby vypravovali svá nejvnitřnější tajemství a pocity ostatním účastníkům. Nebo jsou donuceni účastnit se nějaké činnosti, která zdůrazní jejich demaskování. Jedna z nejúspěšnějších metod na human-potential seminářích spočívá v tom, že účastníci se postaví na pódium před obecenstvo a trenér na ně slovně útočí. Průzkum veřejného mínění, prováděný před několika lety ukázal, že pro lidi je jedna z nejnepříjemnějších situací když mají mluvit k publiku. Je to asi na úrovni mytí oken zvenku v 85. patře výškové budovy. Takže si umíte představit jaký strach a napětí to v účastnících vyvolá. Mnoho lidí omdlí, ale většina se vyrovná se stresem pomocí duševního úniku. Doslova vstoupí do alfa stavu, kde se automaticky stanou mnohokrát sugestibilnějšími než jsou normálně. A další smyčka směřující k obrácení je utažená. Dalším znakem používání těchto technik, je zavedení nových odborných termínů, které mají význam pouze pro "zasvěcené" účastníky. Často se také záměrně používá zvrácené nebo nemravné vyjadřování - účastníci se pak necítí ve své kůži, je jim to nepříjemné.

Posledním znakem je, že hovor naprosto postrádá veškerý humor, alespoň dokud nejsou účastníci obráceni. Potom už jsou veselice a smích velice žádoucí, jako symbol "jaké štěstí účastníky potkalo a jakou radost našli". Neříkám, že účast na takových shromážděních nemá dobré výsledky. Může mít. Tvrdím pouze, že účastnící musí vědět co se s nimi děje a musí si uvědomovat, že dlouhodobá účast nemusí být v jejich zájmu.

Před lety jsem vedl profesionální semináře, kde jsem lidi učil jak se stát hypnotizéry, trenéry a rádci. Měl jsem tam mnoho těch, kteří vedli tréninky a shromáždění, přišli a říkali, "Jsem tady, protože vím že to, co dělám, funguje, ale nevím proč." Když zjistili, co a jak, mnoho z nich toho nechalo, nebo se rozhodli to dělat jinak, nebo lépe.

Mnoho z těchto trenérů se stalo osobními přáteli, a varovali nás všechny, protože měli zkušenost s tím, jakou moc má jediná osoby s mikrofonem a sálem plným lidí. Přidejte trošičku charisma a dosáhnete velkého počtu konvertitů. Smutná pravda je, že velké procento těch kdo se chtějí podělit o svoji moc, jsou - "praví věřící"!

Kultovní shromáždění a tréninky potenciálu jsou ideálním prostředím, kde se dá získat zkušenost z první ruky o tom, co se odborně nazývané "Stokholmský syndrom". Je to situace, ve které začnou ti, kdo jsou zastrašováni, ovládáni nebo utiskováni, obdivovat, milovat, nebo dokonce být sexuálně přitahováni svými strážci a utiskovateli.

Dovolte mi ale uvést varování: Pokud si myslíte, že můžete navštěvovat podobná shromáždění a nezapůsobí to na vás, pravděpodobně jste na omylu.
Perfektní příklad je případ ženy, která přišla na Haiti do Guggenheimovy nadace studovat haitský kult Voodoo. Ve své zprávě uváděla, jak může hudba vyvolat nekontrolovatelné tělesné pohyby a změněné stavy vědomí. Ačkoliv dobře rozuměla procesům, které to vyvolávají, a myslela si že je nad věcí, když začala cítit, že se ji hudba začíná zmocňovat, pokoušela se proti tomu bojovat a odvrátit to. Hněv nebo odpor téměř vždy zajistí konverzi. O chvilku později už byla zcela posedlá hudbou a začala tančit v extázi okolo chatrče Voodoo. Mozková fáze byla vyvolána hudbou a vzrušením a ona se cítila jako znovuzrozená. Jediná šance jak se nenechat ovlivnit takovými setkáními, je být jako Buddha a nedovolit žádným, pozitivním ani negativním, emocím vystoupit na povrch. Takového odstupu je ale schopno pouze pár lidí.

Než budeme pokračovat, vraťme se k šesti známkám konverze.
Chci se zmínit o výcvikových táborech americké vlády a armády. Námořní jednotky hovoří o zlomení mužů než je "přestaví" na nové lidi - na námořníky! Tohle přesně dělají, stejně jako sekty které musí zlomit své lidi a přestavět je na šťastné prodavače květin u vás na rohu. Ve výcvikových táborech se používá každá z těch šesti technik. Vzhledem k potřebám vojska nechci soudit, jestli je to dobře nebo špatně. FAKT ALE JE, že tito muži jsou podrobováni efektivnímu brainwashingu. Ti kdo se nepodrobí, musí být vyloučeni, nebo musí strávit víc času ve výcviku.

DECOGNITION PROCESS (DECOGNITION - POZNÁVACÍ)

Jakmile je provedena počáteční konverze, sekty, armádní služby a podobné skupiny nemůžou mít mezi členy netečnost. Členové musí přijímat rozkazy a dělat co se jim řekne, jinak jsou nebezpeční pro organizovanou kontrolu. Toho se běžně dosahuje třemi kroky decognition process.

Prvním krokem je REDUKCE OSTRAŽITOSTI. Dozorci vyvolají špatnou funkci nervového systému, což způsobí obtížné rozlišování mezi fantazií a realitou. Toho se dá docílit několika způsoby. Jeden z nich je špatná strava. Bez Brownies a Koolaid. Cukr vysadí nervový systém. Jemnější je "SPIRITUÁLNÍ DIETA" kterou používá mnoho kultů. Jedí pouze zeleninu a ovoce. Bez obilnin, ořechů, semen, mléčných výrobků, ryb a masa, se jedinec stane duševně "vyprázdněným". NEDOSTATEK SPÁNKU je další způsob jak redukovat ostražitost, zvlášť pokud je kombinován s dlouhými hodinami práce, nebo fyzické činnosti. Stejné výsledky dává také nápor silných a neobvyklých zážitků.

Krok dva je PROGRAMOVÝ ZMATEK: Jste duševně napadán, zatímco vaše ostražitost se zmenšuje jako v kroku jedna. Toho se dosáhne záplavou nových informací, přednášek, diskusních skupin, setkání nebo osobních pohovorů, které obvykle spočívají v tom, že dozorce bombarduje jedince otázkami. Během této fáze decognition často splývá realita a iluze a pravděpodobně bude přijata překroucená logika.

Krok tři je ZASTAVENÍ MYSLI: Technika se používá, aby došlo k "vyprázdnění" mysli. Jsou tři techniky změněných stavů vědomí, které nejprve vyvolají neklid tím, že dají mysli něco jednoduchého, čím se může zabývat a zaměřit na to vědomí. Opakované použití přináší povznášející pocit a nakonec halucinace. Výsledkem je redukce myšlení a případně, pokud se používá dost dlouho, zastavení všech myšlenek a odstup od kohokoli a čehokoli kromě dozorcova řízení. Převzetí je kompletní. Je důležité si uvědomit, že členové a účastníci, kteří jsou vyzýváni k použití techniky "zastavení myšlení" jim říkají že z toho budou mít prospěch: stanou se "lepšími vojáky" nebo "najdou osvícení".

Jsou tři základní metody zastavování myšlení.

První je pochodování: dus, dus, dus. Údery doslova vyvolávají samohypnózu, a tedy velkou vnímavost k sugescím.

Druhá zastavovací technika je meditace.
Strávíte-li hodinu za hodinou půl dne v meditaci, po několika týdnech je velká pravděpodobnost že se nevrátíte do plného beta vědomí. Budete zůstávat ve stavu alfa vědomí tak dlouho, jak budete meditovat. Neříkám, že je to špatně, pokud to děláte vy sami. Může to být velmi prospěšné. Ale je fakt, že to způsobuje vyprázdnění mysli. Pracoval jsem meditujícími na EEG a výsledky jsou přesvědčivé: čím více meditujete, tím prázdnější se stává vaše mysl, dokud se všechno myšlení nezastaví, zvlášť pokud to děláte často nebo kombinujete s decognition. Některé duchovní skupiny v tom vidí nirvánu -- což je kravina. Je to prostě předvídatelný fyziologický výsledek. A pokud nebe na zemi spočívá v nemyšlení a netečnosti, pak se ptám, proč tu tedy jsme.

Třetí technika zastavování je CHVALOZPĚV, a často chvalozpěv v meditaci.
Do téhle kategorie se dá také zahrnout "mluvení jazyky".

Všechny tři zastavovací techniky produkují změněný stav vědomí. Může to být velmi prospěšné, pokud jste to VY kdo kontroluje přísun instrukcí a celý proces. Já osobně provádím nejméně jednu samohypnózu denně a vím, jak užitečné to pro mně je. Musíte ale vědět, že když používáte tyhle techniky k navození alfa stavu, jste daleko sugestibilnější.

PRAVÍ VĚŘÍCÍ A MASOVÁ HNUTÍ

Než uzavřeme tuhle kapitolu o konverzi, chci říct něco o lidech, kteří jsou pro to velmi přístupní (náchylní) a o masových hnutích. Jsem přesvědčen, že nejméně třetina populace je to, co Eric Hoffer nazývá "praví věřící". Jsou to účastníci a stoupenci... lidé kteří chtějí odevzdat svou moc. Hledají odpovědi, smysl a osvícení zvenku, mimo sebe.

Hoffer, který napsal PRAVÝ VĚŘÍCÍ, klasické dílo o masových hnutích říká, "pravý věřící netouží po opoře nebo rozvoji sebe sama, ale touží se zbavit nepotřebného já. Nejsou stoupenci proto, že by toužili po osobním rozvoji, ale proto že to může uspokojit jejich hněv na sebe samé!" Hoffer také říká, že praví věřící "jsou věčně nedostateční a věčně nejistí"!

Znám to z vlastní zkušenosti. V mých letech řídících tréninků jsem na to stále znovu narážel. Jediné co mohu udělat, je ukázat jim, že to co hledají je Pravé JÁ uvnitř. Říkám jim, že základ spirituality je zodpovědnost za sebe a seberealizace. Ale většina pravých věřících prostě řekne, že nejsem dost duchovní a jdou hledat někoho, kdo jim poskytne dogma a to po čem touží.

NIKDY NEPODCEŇUJTE MOŽNÉ NEBEZPEČÍ Z TĚCHTO LIDÍ.
Mohou se snadno stát fanatiky, kteří budou ochotně pracovat a umírat pro své svaté důvody. Je to náhrada za jejich ztracenou sebedůvěru a nabízí jim to individuální naději. The Moral Majority (Morální většina) je tvořena pravými věřícími. Všechny kulty sestávají z pravých věřících. Najdete je v politice, kostelech, byznysu a skupinách bojovníků za cokoli. V těchhle organizacích jsou fanatici.

Masová hnutí mají obvykle charismatického vůdce. Stoupenci chtějí obrátit ostatní na svůj způsob života, nebo ho nařídit, je-li to nutné, zákony které vnutí ostatním jejich názor. Dokazují to aktivity Morální většiny. Znamená to donutit ostatní za pomoci zbraní a trestů, což je na hranici zákonného nátlaku.

Pro úspěch masového hnutí je zapotřebí obecná nenávist, nepřítel, nebo ďábel. Znovuzrození křesťané mají Satana, ale to ještě není dost, tak přidali záhadno, a v poslední době všechny kdo se staví proti spojování kostelů a politiky. V případě revolucí ďábla obvykle nahrazuje vládnoucí moc, nebo šlechta.

Existují i masová hnutí bez ďábla, ale zřídka dojdou většího rozšíření. Praví věřící jsou duševně nevyrovnaní nebo nejistí lidé, nebo ti kdo jsou beznadějní, či bez přátel. Lidé nehledají spříznění když milují, ale pokud nenávidí, tak ano. A ti kdo touží po novém životě a novém řádu cítí, že staré zvyky musí být zlikvidovány, než vybudují nový řád.

PŘESVĚDČOVACÍ TECHNIKY

Přesvědčování není technicky vzato brainwashing, ale je to manipulace s lidskou myslí někým jiným, aniž by si manipulovaná společnost byla vědoma co způsobilo posun jejího mínění. Máme čas uvést pouze ty základní z tisíců dnes používaných technik, ale základem přesvědčování je vždy přístup k vašemu PRAVÉMU MOZKU.

Levá část vašeho mozku je analytická a racionální. Pravá je tvořivá a imaginativní. To je sice velmi zjednodušené, ale pro vysvětlení to stačí. Takže účelem je rozptýlit levou polokouli a udržet ji v činnosti. V ideálním případě přesvědčovač navodí změněný stav vědomí při otevřených očích, což způsobí posun od beta vědomí k alfa; dá se to zjistit na EEG.

Nejdřív si ukážeme příklad zaneprázdnění levé poloviny. Inteligentní a zkušení politici používají tyhle účinné techniky pořád; právníci používají mnoho variant. Jak jsem říkal "utahují smyčky".

Předpokládejme teď, že se díváte na politika při projevu. Nejdřív může navodit to, čemu se říká "vyvolání souhlasu". Jsou to tvrzení která způsobí, že posluchači začnou přitakávat; můžou dokonce nevědomky pokyvovat hlavami. Teď přijde utvrzování. Jsou to obvykle tvrzení, o kterých by se dalo debatovat, jakmile však má politik souhlas obecenstva, je ve výhodě protože všichni souhlasí dál. Nakonec přichází sugesce. Tedy to co politik chce, abyste udělali. Protože jste souhlasili po celou dobu, je pravděpodobné, že se necháte přesvědčit a přijmete sugesci.

Když teď budete poslouchat politický projev pozorně, zjistíte že první tři body jsou "vyvolávání souhlasu", další tři jsou utvrzování a nakonec následuje sugesce.
"Dámy a pánové: nelíbí se vám vysoké ceny potravin? Vadí vám astronomické ceny benzínu? Jste znechuceni nekontrolovatelnou inflací? Jo, víte, že strana Taata připustila za minulý rok 18 procent inflace; víte, že kriminalita se zvýšila o 50 procent za posledních 12 měsíců, a víte také, že vaše platy sotva pokryjí vaše výdaje. Dobrá, odpověď na všechny problémy je zvolit do Senátu mně, Johna Tohoatoho."

Myslím že už jste to někde slyšeli. Můžete si také počkat na to, čemu se říká Vložený příkaz. V hlavní části řečník začne gestikulovat levou rukou, což jak ukazuje výzkum, má lepší přístup k vašemu pravému mozku. Dnešní politici a řečníci orientovaní na veřejná média jsou často pečlivě trénováni specialisty, kteří použijí každý trik - starý i nový - aby vás zmanipulovali tak, že přijmete jejich kandidáta.

Koncepce a techniky Neuro-lingvistiky jsou tak pečlivě chráněny, že jsem s obtížemi zjistil, že dokonce i mluvit o nich nebo něco publikovat může přivodit právní problémy. Přesto je Neuro-lingvistický trénink snadno dostupný každému, kdo je ochoten tomu věnovat čas a peníze. Je to jedna z nejdůvtipnějších a nejůčinějších manipulací, s jakou jsem se zatím setkal. Jeden přítel, který nedávno navštěvoval dvoutýdenní seminář neurolingvistiky zjistil, že mnoho lidí, se kterými v pauzách mluvil, byli vládní lidé.

Neurolingvistické programování (NLP) je podle toho, co jsem zjistil v podstatě snobský výraz pro autosugesci. Je to trochu propracovanější metoda.

Jiná technika, se kterou se právě seznamuji, je neuvěřitelně choulostivá. Říká se tomu Roztrušovací technika. Princip je ten, že slovy říkáte jednu věc, ale do podvědomí posluchačů vštípíte něco docela jiného.

Vezměme si příklad: řekněme že se díváte na televizního komentátora, který říká tohle:
SENÁTOR JOHNSON pomáhá místním úřadům objasnit hloupé chyby společností přispívajících k jadernému znečišťování.
Zní to jako zpráva o prostém faktu, ale když komentátor zdůrazňuje ta správná slova, a zvlášť když při určitých slovech správně gestikuluje rukama, můžete si odnést dojem, že senátor Johnson je idiot. To byl podsunutý význam zprávy a komentátor nemůže být nařčen, že něco takového řekl.

Přesvědčovací techniky se také často používají v menším měřítku se stejnou účinností.
Pojišťováci například vědí, že jejich historky jsou daleko efektivnější, když vás přimějí v duchu si je představit. To je komunikace s pravým mozkem. Tak například můžou přestat v rozhovoru, rozhlédnout se vaším obývákem a říct, "Umíte si jen představit tenhle krásný dům do základů vyhořelý?" Jasně že umíte! Je to jedna z vašich podvědomých obav, a když vás přiměje si to představit, snáz vás potom dostrká k podpisu pojistky.

Členové hnutí Hare Krishna, kteří operují na každém letišti, používají to, čemu říkám technika ŠOKU A ZMATKU k zaneprázdnění levého mozku a komunikaci přímo s pravým. Když jsem jednou čekal na letadlo, sledoval jsem jednoho víc než hodinu.
Používal techniku, při které vždy před někoho téměř skočil. Zpočátku vykřikoval, pak klesl hlasem, vytáhl knížku a požadoval nějaké peníze jako příspěvek. Když jsou lidé šokováni, obvykle ucouvnou. V tomhle případě byli šokováni podivným zjevem který se před nimi zhmotnil, a křikem Krishnova vyznavače. Při další rozmluvě se dostali do alfa stavu, protože se chtěli podvědomě ochránit před realitou před nimi. V alfa stavu byli velmi sugestibilní a tak si knížku vzali; v okamžiku kdy vzali knihu, cítili vinu a tak podlehli i druhé sugesci: dali peníze. Všichni máme v sobě zakódováno, že když něco dostaneme, musíme za to něco dát -- v tomhle případě peníze. Když jsem to sledoval, byl jsem dost blízko, abych si všiml, že mnoho lidí jeví vnější známky alfa stavu -- jejich zorničky byly rozšířené.

PODVĚDOMÉ (SUBLIMINÁLNÍ) PROGRAMOVÁNÍ

Subliminaly jsou skryté sugesce, které přijímáte pouze podvědomě. Mohou být zvukové, skryté v hudbě, nebo vizuální, rozptýlené v promítaném filmu tak že je nedokážete postřehnout, nebo chytře vkomponované do obrazu nebo kresby.

Většina podprahových reprogramovacích kazet nabízí slovní sugesce zaznamenané s nízkou hlasitostí (těsně pod prahem slyšitelnosti). O účinnosti této techniky pochybuji -- když sugesce není slyšet, nemůže působit a proto jsou záznamy pod prahem slyšitelnosti neúčinné. Starší subliminální techniky používaly hlasitost, která sledovala hlasitost hudby, takže se sugesce nedala rozlišit bez parametrického ekvalizéru. Tahle technologie je ale patentovaná, a když jsem chtěl vyvinout vlastní sérii subliminálních audiokazet, ukázala se vyjednávání s držiteli patentů bezvýsledná.
Můj advokát získal kopie patentů, které jsem dal jednomu nadanému hollywoodskému zvukaři a požádal ho, aby vytvořil nějakou novou techniku. Přišel na způsob psycho-akustické modifikace sugescí, takže jsou modifikovány stejnými akordy a frekvencemi jako hudba, což způsobí, že se stanou její součástí. Zjistili jsme, že při použití téhle technologie neexistuje způsob jak sugesce redukcí některých frekvencí objevit. Jinými slovy, ačkoliv podvědomí sugesce slyší, nelze je objevit ani s tím nejlepším vybavením.

Když jsme byli schopni vytvořit podobnou techniku tak snadno, můžu si jen představovat, kam až byla dovedena s neomezenými vládními fondy, nebo příjmy z reklamy.
A třesu se při pomyšlení na propagandistické a obchodní manipulace, kterým jsme denně vystavováni. Neexistuje prostě způsob jak zjistit, co je pod hudbou skryto. Možná je dokonce možné skrýt další hlas za ten, který posloucháte.

Seriál Phdr. Bryana Wilsona o subliminalech v reklamních a politických kampaních dobře dokumentuje zneužívání téhle techniky v mnoha oblastech, zvlášť tištěné reklamy v novinách, časopisech a na plakátech.

Důležitá otázka je: a funguje to? Zaručuji vám, že funguje. Ne pouze na základě ohlasů na moje kazety, ale podle výsledků programu používání sugescí pod hudbou v obchodních domech.

Pravděpodobně jediná sugerovaná instrukce je nekrást. Jeden z řetězců obchodních domů na východním pobřeží ohlásil, že po devíti měsících testování, klesl počet krádeží o 37%.

Článek v technickém magazínu "Brain-Mind Bulletin" z r. 1984 od ředitele Laboratoře poznávací psychofyziologie na University of Illinois tvrdí, že až 99% naší poznávací činnosti může být podvědomé.
Obsáhlá zpráva končí tvrzením, "tato zjištění podporují subliminální přístup, jako jsou nahrané sugesce pro hubnutí a terapeutické použití pro hypnózu a Neuro Linguistic Programming (NLP)."
Masové zneužití (davová psychóza)

Mohl bych vypravovat mnoho historek na podporu subliminálního programování, ale raději využiji čas k tomu abych vám ukázal, že se používají daleko důmyslnější formy takového programování.

Mám osobní zkušenost z Los Angeleského auditoria, kde se sešlo přes 10 000 lidí, aby si poslechli obvyklou charismatickou osobu.
Dvacet minut po vstupu do auditoria jsem si uvědomil, že se dostávám do změněného stavu. Moji společníci zažívali to samé. Protože je to naše práce, uvědomovali jsme si co se to s námi děje, ostatní ale ne. To co vypadalo jako spontánní projev, se při bližším pozorování ukázalo být rafinovanou manipulací.
Jediná věc, která mohla způsobit vznik transu, byly vibrace 6 - 7 cyklů za sekundu, které se ozývaly pod zvukem klimatizace. Ty zvláštní vibrace navozovaly alfa stav, což činilo posluchače vysoce vnímavými. 10 - 25% populace je schopno dosáhnout ve změněném stavu vědomí somnambulního stavu. Tito lidé mohou přijímat řečníkovy sugesce jako příkazy.

VIBRATO

To vede ke zmínce o vibratu. Vibrato je třaslavý, chvějivý efekt, používaný pro vokální nebo instrumentální hudbu. A cyklické těkání způsobuje, že se lidé dostávají do změněného stavu vědomí. V jedné epoše anglických dějin nesměli zpěváci, jejichž hlas obsahoval výrazné vibrato, vystupovat na veřejnosti, protože posluchači by se dostávali do změněných stavů a měli vidiny, často sexuální povahy. Lidé, kteří navštěvují operu, nebo kteří mají rádi zpěváky jako Mario Lanza, znají důvěrně tento stav vyvolávaný umělci.

ELF

Teď se přenesme trochu dál. Existují také neslyšitelné ELF (extra-low-frequency). Jsou elektromagnetické povahy. Jedním ze základních využití ELF je komunikace s našimi ponorkami. Dr.Andria Puharich, vysoce uznávaný výzkumník, pokoušející se varovat U.S úřady že Rusové používají ELF, provedl experiment. Dobrovolníci byli připojeni na EEG. Byli uzavřeni do kovové místnosti, kam nemohl proniknout normální signál.

Puharich pak vysílal na dobrovolníky ELF vlny. ELF procházejí přímo zemí a samozřejmě i kovovými zdmi. Ti,kdo byli vevnitř, nemohli vědět, jestli signál byl, nebo nebyl vyslán. A Pluharich sledoval přístroje: 30 procent těch co byli uvnitř, přijali ELF signál během šesti až deseti sekund.

Když říkám "přijali" myslím tím, že jejich chování odpovídalo předpokládaným změnám při určitých frekvencích. Vlny pod 6 Hz způsobily, že se osoby staly emočně velmi zmatené, a dokonce došlo k poruše tělesných funkcí. Při 8.2 se cítili velmi dobře ... asi jako při mistrovské meditaci, kterou se učili po mnoho let. 11 - 11.3 Hz vyvolaly vlny depresí, vedoucí k odbojnému chování.

NEUROFON (NEURO TELEFON)

Dr. Patrick Flanagan je můj osobní přítel. Na počátku šedesátých let byl jako teeneager uváděn jako jeden z předních světových vědců v magazínu "Life". Mezi mnoha jeho vynálezy byl přístroj nazývaný Neurophon -- elektronická pomůcka umožňující úspěšné programování sugescí přímo kontaktem s kůží. Když chtěl toto zařízení patentovat, požadovala vláda, aby dokázal, že funguje. Když to udělal, Národní bezpečnostní agentura (NSA) neurophon zkonfiskovala. Patrikovi trvalo dva roky právních bojů, než ho získal zpátky.

Při použití tohoto zařízení nic neslyšíte, ani nevidíte. Působí přímo na kůži, což je jak Patrik tvrdí, zdroj zvláštního smyslu.
Kůže obsahuje více čidel pro teplo, dotyk, bolest, vibrace a elektrická pole, než jiné části lidského těla. V jednom ze svých nedávných testů, vedl Patrik dva identické semináře pro vojáky - jednu noc jeden a následující noc další, protože by se místnosti najednou všichni nevešli. První skupina se ukázala jako velmi upjatá a neochotná odpovídat. Patrik proto strávil další den výrobou speciální pásky pro přehrávání na druhém semináři. Páska instruovala posluchače, aby byli velmi srdeční a vnímaví, aby je "svrběly" ruce. Páska byla přehrávána neurophonem připojeným k drátu vedoucímu pod stropem místnosti. Nebyly tam žádné reproduktory, takže nebylo nic slyšet, a přesto byla zpráva úspěšně vyslána přímo do mozku posluchačů. Posluchači byli srdeční a spolupracující přesně jak byli naprogramováni, jinak bych se o tom samozřejmě nezmiňoval.

Zjistili jsme, že čím víc se v dnešních vysoce pokročilých technologiích naučíme o fungování lidských bytostí, tím víc se naučíme o tom jak je ovládat. A co mě děsí pravděpodobně nejvíc je to, že prostředí pro převzetí kontroly je již vhodné! Televize u vás v obýváku a v ložnici, dělá daleko víc, než že vás jen baví.

Než budu pokračovat, dovolte mi poukázat ještě na něco jiného o změněných stavech vědomí. Když se dostanete do změněného stavu, přenesete se přímo do pravého mozku, což způsobí uvolnění tělesných opiátů: enkefalinů a beta endorfinů, které jsou chemicky téměř totožné s opiem. Jinými slovy, cítíte se dobře... a chcete se do podobného stavu zase vrátit.

Endorfiny se samozřejmě vyplavují i při ostatních činnostech, zejména po jídle, při sportu a sexu. Zkrátka když je nám dobře. Od enkefalinů se liší především svým umístěním. Zatímco enkefaliny jsou obsaženy převážně v místech, kde se stýkají nervové buňky, endorfiny jsou obsaženy v hypofýze - tj.žláza s vnitřní sekrecí, která má výsadní, řídící postavení. Jsou taky v ledvinách, placentě a jinde.

Nedávný výzkum Herberta Krugmana ukazuje, že když diváci sledují televizi, převyšuje aktivita pravého mozku levý v poměru dvě ku jedné. Jednodušeji, diváci jsou ve změněném stavu vědomí ... často až v transu. Získávají beta-endorfinovou "závislost".

Aby změřil rozpětí pozornosti, psychofyziolog Thomas Mulholland z Veterans Hospital v Bedfordu v Massachusetts připojil malé diváky na EEG tak, že se televizor vypnul vždy, když dětský mozek produkoval většinu alfa vln. Ačkoli dětem řekli, aby se soustředily, jen pár z nich dokázalo udržet pozornost víc než 30 sekund!

Mnoho diváků je už hypnotizováno. Prohloubení transu je snadné. Jeden jednoduchý způsob je vložit do filmu prázdné černé políčko na každých 32 promítaných políček. To vytvoří pulsování 45 bliků za minutu, které může zaznamenat pouze podvědomí -- ideální tempo k navození hluboké hypnózy.

Reklamy nebo sugesce uváděné v takovém alfa stav navozujícím vysílání divák daleko lépe přijme. Velké procento diváků kteří jsou schopni upadnout do hlubokého somnambulního stavu může všechny takové sugesce a návrhy přijímat jako příkazy -- dokud mu nepřikáží něco, co odporuje jeho morálce, víře, nebo pudu sebezáchovy.

Prostředí pro to je už tady. Ve věku 16 let děti už strávily 10.000 až 15.000 hodin sledováním televize -- to je víc času než stráví ve škole! V průměrné rodině je televize zapnutá 6 hodin a 44 minut denně. To je o devět minut víc než vloni a třikrát víc než v 70 letech. Samozřejmě to není lepší. Rapidně se blížíme ke světu alfa-stavu -- Orwellovskému světu "1984" - mírní, se skelným pohledem a poslušně přijímající rozkazy.

Výzkum Jacoba Jacobiho, psychologa na Purdue University, zjistil, že z 2700 testovaných osob, 90 procent neporozumělo dokonce ani jednoduchému komerčnímu programu. Pouhou minutu po sledování, typický divák nezodpoví 23 - 36 procent otázek o tom co viděl. Samozřejmě, že nezodpoví -- byl v transu! Když jste v hlubokém transu, musíte dostat příkaz k zapamatování, jinak zapomínáte automaticky.

To, o čem jsem se tady zmínil, představuje pouze špičku ledovce. Když začnete kombinovat subliminální zprávy skryté v hudbě, podvědomé vjemy na obrazovce a hypnotické zrakové efekty podporované trans navozujícím rytmem ... jste vystaveni velice efektivnímu brainwashingu. Každou hodinou, kterou strávíte u televize, jste závislejší. A pokud si myslíte, že proti tomu jsou zákony, jste na omylu. Nejsou! Existují zřejmě mocní lidé, kterým věci vyhovují tak jak jsou. Asi mají své plány.

PŘEDNÁŠKA V ANGLIČTINĚ:
Battle For Your Mind by Dick Sutphen
Přeložil Jan Kreps - ZAZ 5/2001

KDO JE DICK SUTPHEN

Dick je průkopníkem v oblasti hypnózy a během celé své kariéry získal řadu ocenění. Je celoživotním čestným členem International Hypnosis Federation. Jeho posledním oceněním je Cena celoživotního humanitárního ocenění, kterou mu v květnu roku 2019 poskytla Hypnoterapická akademie. Dick je nyní v důchodu a žije se svou ženou Robertou a jejich štěňaty Lhasa Apso ve Phoenixu v Arizoně.
vÍCE: https://www.dicksutphen.com/