Nikola Tesla. Jeho základní vynálezy a vize dalšího vývoje lidstva. Rozhovor 1937

Nikola Tesla

Nikola Tesla, kterému v době rozhovoru bylo sedmdesát osm let, je označován za otce rádia, televize, přenosu energie, indukčního motoru a robota a za objevitele kosmického záření. Nedávno oznámil dosud neznámý zdroj energie, který je všude přítomen v neomezeném množství, a nyní pracuje na zařízení, které podle něj znemožní válku.

Tesla a Edison byli často představováni jako soupeři. Do jisté míry byli soupeři v boji mezi střídavým a stejnosměrným proudem, v němž Tesla prosazoval první z nich. Zvítězil; velké elektrárny u Niagarských vodopádů i jinde jsou založeny na Teslově systému. Jinak byli oba muži pouhými protiklady. Edison byl geniální pro praktické vynálezy, které se daly okamžitě použít. Tesla, jehož vynálezy daleko předběhly dobu, vzbudil antagonismus, který o léta zdržel realizaci jeho nápadů.

Velcí fyzikové jako Kelvin a Crookes však o jeho vynálezech hovořili jako o úžasných. ele
"Tesla," řekl profesor A. E. Kennelly z Harvardovy univerzity, když byla vynálezci předána Edisonova medaile, "roztočil kola po celém světě. . . . To, co předvedl, bylo zjevením pro vědu a umění až do konce věků."
"Kdybychom," poznamenává B. A. Behrend, významný autor a inženýr," chopili a odstranili výsledky práce pana Tesly, přestala by se kola průmyslu otáčet, naše elektrická auta a vlaky by se zastavily, naše města by byla temná, naše mlýny by byly mrtvé a nečinné."

Předpovídání je nebezpečné. Žádný člověk nedokáže nahlédnout příliš daleko do budoucnosti. Pokrok a vynálezy se vyvíjejí jinými směry, než se předpokládalo. Taková je moje zkušenost, i když si mohu lichotit, že mnohé z vývoje, který jsem předpovídal, se v první třetině dvacátého století potvrdily.

Zdá se, že jsem vždy předběhl svou dobu.
Musel jsem čekat devatenáct let, než byla Niagara spoutána mým systémem.
Patnáct let, než byly základní vynálezy pro bezdrátové spojení, které jsem světu předal v roce 1893, všeobecně použity.
Kosmické záření a svou teorii rádiové aktivity jsem oznámil v roce 1896.
Jeden z mých nejdůležitějších objevů - pozemská rezonance -, který je základem bezdrátového přenosu energie a který jsem oznámil v roce 1899, není pochopen ani dnes.
Téměř dva roky poté, co jsem bleskově přenesl elektrický proud kolem zeměkoule, Edison, Steinmetz, Marconi a další prohlásili, že nebude možné přenášet bezdrátově ani signály přes Atlantik.
Vzhledem k tomu, že jsem předvídal tolik důležitých událostí, nepokouším se bez jistoty předpovědět, jaký bude pravděpodobně život v jednadvacátém století.

Život je a vždy zůstane rovnicí neschopnou řešení, ale obsahuje určité známé faktory.
Můžeme s jistotou říci, že je to pohyb, i když jeho podstatu plně nechápeme. Pohyb předpokládá těleso, které se pohybuje, a sílu, která ho pohání proti odporu. Člověk ve velkém je hmota poháněná silou. Proto se na člověka vztahují obecné zákony, jimiž se řídí pohyb v oblasti mechaniky.

Existují tři způsoby, jak lze zvýšit energii, která určuje lidský pokrok:
Za prvé, můžeme zvýšit hmotnost. To by v případě lidstva znamenalo zlepšení životních podmínek, zdraví, eugeniku atd.
Za druhé můžeme snížit třecí síly, které brání pokroku, jako je nevědomost, šílenství a náboženský fanatismus.
Zatřetí můžeme znásobit energii lidské masy tím, že spoutáme síly vesmíru, jako jsou síly Slunce, oceánu, větrů a přílivu.

První metoda zvyšuje potravu a blahobyt.
Druhá má tendenci přinášet mír.
Třetí zvyšuje naši schopnost pracovat a dosahovat úspěchů.
Nemůže existovat žádný pokrok, který by neustále nesměřoval ke zvyšování blahobytu, míru a úspěchu. Mechanistické pojetí života zde splývá s Buddhovým učením a Kázáním na hoře.

Ačkoli nejsem věřící v ortodoxním smyslu, náboženství chválím především proto, že každý člověk by měl mít nějaký ideál - náboženský, umělecký, vědecký nebo humanitární -, který by dával jeho životu význam. Za druhé proto, že všechna velká náboženství obsahují moudré předpisy týkající se životního chování, které platí dnes stejně jako v době, kdy byly vyhlášeny.

Mezi ideálem náboženství a ideálem vědy není žádný rozpor, ale věda stojí proti teologickým dogmatům, protože je založena na faktech.
Pro mě je vesmír prostě velký stroj, který nikdy nevznikl a nikdy neskončí. Lidská bytost není žádnou výjimkou z přirozeného řádu. Člověk je stejně jako vesmír stroj. Do naší mysli nevstupuje a naše jednání neurčuje nic, co by nebylo přímou či nepřímou reakcí na podněty tepající na naše smyslové orgány zvenčí. Díky podobnosti naší konstrukce a stejnosti našeho prostředí reagujeme na podobné podněty podobným způsobem a ze shody našich reakcí se stává porozumění. V průběhu věků se vyvinuly mechanismy nekonečné složitosti, ale to, co nazýváme "duší " nebo "duchem", není nic jiného než souhrn funkcí těla. Když toto fungování ustane, "duše" nebo "duch" ustane také.

Tyto myšlenky jsem vyslovil dávno předtím, než behavioristé v čele s Pavlovem v Rusku a Watsonem ve Spojených státech vyhlásili svou novou psychologii. Toto zdánlivě mechanistické pojetí není v rozporu s etickým pojetím života. Přijetí těchto principů celým lidstvem nezničí náboženské ideály. Buddhismus a křesťanství jsou dnes největšími náboženstvími co do počtu stoupenců i co do významu. Věřím, že podstata obou bude náboženstvím lidstva v jednadvacátém století.

V roce 2100 bude všeobecně zavedena eugenika.
V minulých stoletích zákon, který řídil přežití nejsilnějších, zhruba vyřadil méně žádoucí kmeny. Pak začal nový lidský smysl pro soucit zasahovat do nemilosrdného fungování přírody. Výsledkem je, že nadále udržujeme při životě a rozmnožujeme neschopné. Jedinou metodou slučitelnou s našimi představami o civilizaci a rase je zabránit rozmnožování neschopných sterilizací a záměrným usměrňováním pářícího instinktu, Několik evropských zemí a řada států Americké unie sterilizuje zločince a duševně choré. To však nestačí. Mezi eugenisty převládá názor, že je třeba ztížit uzavírání manželství. Nikomu, kdo není žádoucím rodičem, by rozhodně nemělo být dovoleno plodit potomky. Za sto let nebude normálního člověka napadat spárovat se s osobou eugenicky nevhodnou o nic víc než uzavřít sňatek se zločincem.

Hygiena, tělesná kultura budou uznávanými obory vzdělání a státní správy.
Ministr hygieny nebo tělesné kultury bude v kabinetu prezidenta Spojených států, který bude úřadovat v roce 2035, mnohem důležitější než ministr války. Znečištění našich pláží, jaké dnes existuje v okolí New Yorku, bude našim dětem a vnukům připadat stejně nemyslitelné, jako nám připadá život bez vodovodu. Naše zásobování vodou bude mnohem pečlivěji kontrolováno a nesterilizovanou vodu bude pít jen šílenec.

Ze znečištěné vody zemře nebo onemocní více lidí než z kávy, čaje, tabáku a dalších povzbuzujících látek.
Já sám se vyhýbám všem stimulantům. Také se prakticky zdržuji masa. Jsem přesvědčen, že během jednoho století přestanou být káva, čaj a tabák v módě. Alkohol se však bude používat stále. Není to stimulant, ale skutečný elixír života. Ke zrušení stimulantů nedojde násilně. Jednoduše už nebude v módě otravovat organismus škodlivými látkami. Bernarr Macfadden ukázal, jak je možné zajistit chutnou stravu založenou na přírodních produktech, jako je mléko, med a pšenice. Věřím, že jídla, která se dnes podávají v jeho restauracích za pár drobných, budou základem epikurejských pokrmů v nejchytřejších hodovních síních jednadvacátého století.

Pšenice a pšeničných produktů bude dostatek, aby nasytily celý svět, včetně hemžících se milionů lidí v Číně a Indii, kteří jsou dnes chronicky na pokraji hladomoru. Země je štědrá, a kde její štědrost selže, dusík získaný ze vzduchu znovu oplodní její lůno. Za tímto účelem jsem v roce 1900 vyvinul postup. O čtrnáct let později jej pod tlakem války zdokonalili němečtí chemici.

Dávno předtím, než začne příští století, skoncuje systematické zalesňování a vědecké hospodaření s přírodními zdroji se všemi ničivými suchy, lesními požáry a povodněmi. Všeobecné využívání vodní energie a její dálkový přenos bude každé domácnosti dodávat levnou energii a zbaví ji nutnosti spalovat palivo. Tím, že se zmírní boj o existenci, by mělo dojít k rozvoji spíše podle ideálních než materiálních zásad.

Nejcivilizovanější země světa dnes vydávají maximum svých příjmů na válku a minimum na vzdělání.
Jednadvacáté století toto pořadí obrátí. Bude slavnější bojovat proti nevědomosti než umírat na bitevním poli. Objev nové vědecké pravdy bude důležitější než hádky diplomatů. Dokonce i noviny naší doby začínají považovat vědecké objevy a vytváření nových filozofických koncepcí za novinky. Noviny jednadvacátého století budou na zadních stránkách věnovat pouhý "špalíček" zprávám o zločinech nebo politických sporech, ale na titulních stranách budou uvádět vyhlášení nové vědecké hypotézy.

"Bude možné zničit vše, co se přiblíží na vzdálenost 200 mil. Můj vynález poskytne energetickou zeď," prohlašuje Tesla.

Pokrok v tomto směru bude nemožný, dokud budou národy pokračovat v divoké praxi vzájemného vyvražďování.
Po svém otci, erudovaném muži, který tvrdě pracoval pro mír, jsem zdědil nezlomnou nenávist k válce. Stejně jako jiní vynálezci jsem kdysi věřil, že válku lze zastavit tím, že ji učiníme ničivější. Zjistil jsem však, že jsem se mýlil. Podcenil jsem bojový instinkt člověka, jehož vypěstování potrvá více než sto let. Válku nemůžeme zrušit tím, že ji postavíme mimo zákon. Nemůžeme ji ukončit tím, že odzbrojíme silné. Válku můžeme zastavit nikoliv tím, že silné oslabíme, ale tím, že každý národ, ať už slabý nebo silný, bude schopen se bránit.

Dosud všechna zařízení, která mohla sloužit k obraně, mohla být využita i k agresi.
Tím se hodnota zdokonalení pro účely míru znehodnotila. Měl jsem však to štěstí, že se mi podařilo vyvinout novou myšlenku a zdokonalit prostředky, které lze použít především k obraně. Pokud bude přijata, způsobí revoluci ve vztazích mezi národy. Učiní jakoukoli zemi, velkou či malou, nedobytnou proti armádám, letadlům a dalším útočným prostředkům. Můj vynález vyžaduje velké zařízení, ale jakmile bude zavedeno, bude možné zničit cokoli, lidi nebo stroje, co se přiblíží v okruhu 200 mil. Takříkajíc vytvoří mocenskou zeď, která bude nepřekonatelnou překážkou proti jakékoli účinné agresi.

Pokud nebude možné úspěšně napadnout žádnou zemi, nebude mít válka smysl.
Můj objev ukončuje hrozbu letadel nebo ponorek, ale zajišťuje nadvládu bitevní lodi, protože bitevní lodě mohou být vybaveny některými potřebnými zařízeními. Na moři by se sice stále mohlo válčit, ale žádná válečná loď by nemohla úspěšně zaútočit na pobřežní linii, protože pobřežní vybavení bude lepší než výzbroj jakékoli bitevní lodi.

Chci výslovně prohlásit, že tento můj vynález neuvažuje o použití žádných takzvaných "paprsků smrti".
Paprsky nejsou použitelné, protože je nelze vyrobit v potřebném množství a jejich intenzita se vzdáleností rychle klesá. Veškerá energie New Yorku (přibližně dva miliony koňských sil) přeměněná na paprsky a vyslaná na vzdálenost dvaceti mil by nemohla zabít člověka, protože podle známého fyzikálního zákona by se rozptýlila do takové míry, že by byla neúčinná.

Můj přístroj promítá částice, které mohou být relativně velké nebo mikroskopických rozměrů, což nám umožňuje přenést na malou plochu na velkou vzdálenost bilionkrát více energie, než je možné pomocí paprsků jakéhokoli druhu. Proudem tenčím než vlas tak lze přenést mnoho tisíc koňských sil, kterým nic neodolá. Tato úžasná vlastnost umožní mimo jiné dosáhnout v televizi dosud netušených výsledků, neboť intenzita osvětlení, velikost obrazu ani vzdálenost projekce nebudou téměř nijak omezeny.

Neříkám, že nemusí dojít k několika ničivým válkám, než svět přijme můj dar. Možná se jeho přijetí nedožiji. Jsem však přesvědčen, že za sto let se každý národ stane imunním vůči útoku mým zařízením nebo zařízením založeným na podobném principu.

V současné době trpíme vyšinutostí naší civilizace, protože jsme se ještě zcela nepřizpůsobili věku strojů. Řešení našich problémů nespočívá v ničení, ale v ovládnutí stroje.

Nesčetné činnosti, které dnes ještě vykonávají lidské ruce, budou vykonávat automaty. Právě v této chvíli se vědci pracující v laboratořích amerických univerzit pokoušejí vytvořit něco, co bylo popsáno jako "myslící stroj". Tento vývoj jsem předvídal.

"Roboty" jsem skutečně zkonstruoval.
Dnes je robot uznávanou skutečností, ale jeho princip nebyl dostatečně posunut. V jednadvacátém století robot zaujme místo, které ve starověké civilizaci zaujímala otrocká práce. Neexistuje vůbec žádný důvod, proč by se většina z toho neměla uskutečnit za méně než sto let, což by lidstvu umožnilo realizovat jeho vyšší aspirace.

A pokud nebude pozornost lidstva příliš násilně odváděna vnějšími válkami a vnitřními revolucemi, není důvod, proč by elektrické tisíciletí nemělo začít za několik desetiletí.

Zdroj:
A Machine to End War
A Famous Inventor, Picturing Life 100 Years from Now, Reveals an Astounding Scientific Venture Which He Believes Will Change the Course of History
Liberty, February 1937
Nikola Tesla v rozhovoru s Georgem Sylvesterem Viereckem