Architektura souvislostí aneb jak prof Staněk pracuje s informacemi z různých oborů

Architektura souvislostí aneb jak prof Staněk pracuje s informacemi z různých oborů


Architektura souvislostí (AS) je dynamická metoda (odborný termín), způsob pracování s informacemi z různých oborů, kterou používá evropský prognostik prof. Peter Staněk při své práci.

Díky této metodě, koncentraci informací z jednotlivých oborů (dlouhodobě ověřené zdroje) a Přírody (pozorování, pochopení, napodobování), se vytváří informační databáze, která se díky křížově ověřeným klíčových informací, stává nástrojem, kdy propojením těchto informací z různých oborů a oblastí
je schopen člověk předvídat a prognostikovat vývoj v různých oborech lidské společnosti i přírodě s velkou přesností.

Architekturu souvislostí lze také popsat jako pohled na svět v širších souvislostech (rozumět těmto vzájemným souvislostem) a toku (vzájemné pulzování oboustranné informací) informací mezi souvislostmi, které se vzájemně ovlivňují jako šachové figurky na šachovnici.
Architektura souvislostí je dovednost, kterou můžeme označit chytáním ryby. Dokážeme pomočí této mětody rozientovat v sobě, osobních vztazích, ve společnosti i civilizaci.

Architektura souvislostí a její základní principy:

Podle prof. Staňka jsou v Evropě jsou pouze dva lidé v Evropě, kteří mají schopnost tvořit Architekturu souvislostí, předvídat, a na jejím základě s aplikací dynamické rovnováhy (základní zákon Univerza) předvídat budoucnost ve společnosti i Přrodě!

Základní zdrojem pro pochopení architektury souvislostí jsou: relevantní zdroje informací, jejich tok v čase, znalosti a přehled v min. 20 vědních, přírodních a společenských oborech. Schopnost tyto informace a vědní obory propojit do Architektury sovislostí v kombinaci s Přírodou (pozorování, pochopení, napodobování), dostaneme výsledek v podobě předvídání budoucích trendů a událostí ve společnosti a Přírodě.

Pro svoji metodu používá základní princip univerza " dynamickou pulzující rovnováhu" a tok informací v 3D (trojrozměrný prostor).

Informace v Architektuře souvislostí fungují jako neurální síť, v případě přerušení si najdou novou cestu a všechny informace se navzájem ovlivňují (pulzují dovnitř a ven).

Pro svoji práci nepoužívá počítač (je prý příliš plochý), zdrojem informací jsou pro něj lety ověřené kanály informací, které si křížově ověřuje, snaží se zachytit nosné myšlenky, které zjednoduší - zapíše.

Zabývá se studiem cca 20 různých oborů (např. zbraňové systémy, medicína, energetika, průmysl, ekonomie, geopolitika, stavebnictví, doprava, zemědělství, příroda, společnost, klimatické změny, voda, paměť krajiny, robotika a umělá inteligence, minulé civilizace atd.) a díky vývoji a trendům v jednotlivých oborech je schopen propojovat jejich strukturu (nosné směry) a jejich informační tok do podoby neurálních sítí, které propojují jednotlivé obory, společnost a Přírodu.

80% informací získává z běžně dostupných zdrojů (roky ověřené, informace křížově ověřuje), přesto však zbylých 20% informací může mít až 80% vliv na význam a důležitost v Architektuře souvislostí (podle principu Paretova pravidla) - tj. know how prof. Staňka, které je nepřenosné.

Prof. Staněk má také dary mimosmyslového vnímání, které mu umožňují tyto informace perfektně a rychle propojovat mezi jednotlivými obory a zasazovat do Architektury souvislostí.

Výsledkem informací zasazených do Architektury souvislostí je model budoucího vývoje (rizika a příležitosti) v jednotlivých oblastech lidské civilizace, o budoucí vývoji rozhoduje člověk, pokud je však jeho vývoj odkloněn (jinak řečeno narušeno přirozené pulzování - tok) z přirozené dynamické rovnováhy (např. v podobě sil jin a jang, které mezi sebou pulzují a mění při tom mění polaritu) dochází k zásahu přírodních sil, které nastolí novou homeostázi civilizace (následuje očistný kolaps, regenerace a následný růst) v harmonii s Univerzem.

Architekturu souvislostí si můžeme zjednodušeně představit jako šachovnici s figurkami (šachová partii, kdy každá figurka má svou roli, význam), kdy každý pohyb figurky ovlivňuje situaci na šachovnici (pro neznalé oko, může i jeden nepatný, nevýznaný tah pěšcem znamenat v několika následujích tazích šach MAT).

Změna (transformace) ve třech fázích v současné společnosti podle prof. Staňka:

První klíčová fáze je v současnosti "návrat ke kořenům" v podobě filosofie (např. dynamická pulzující rovnováha, atd.), osobní komunikace člověka s člověkem (pochopení, kde stojí na ose triády: nezávislý - závislý - vzájemně závislý)
pochopení a nalezení smyslu života (v přůběhu života se může měnit), to slouží jako pulzující kompas v orientací v obrovského toku , informací, vztahů a dějů v běžném životě lidí a následné uvedení do praxe (reality, běžného života).

Dále je podle prof. Petera Staňka klíčové správné načasování těchto fází pro transformaci!
Prioritou současnosti jsou informace v Architektuře souvislostí, propojování stejně smýšlejících lidí (odstranění atomizace) a jejich vzájemná komunikace a důvěra

Druhou fází je hledání společného řešení s důrazem na různost a odlišnost jednotlivců (obecná shoda, na čem jsme se schopni všichni shodnout) - projekce nové Společnosti 5.0 v dynamické pulzující rovnováze (homeostáze civilizace, planety Země a Univerza)

Třetí fází je realizace Společnosti 5.0, vznik subjektu, nebo spolupráce s jinými subjekty či jinými stejně smýšlejícími skupinami.
Všechny věci spojují lidské hodnoty a také to, že si budeme říkat pravdu a důvěřovat si
Být osobním příkladem je také cestou, jak své okolí "naučit se chytat rybu" v každodenní praxi

Budoucnost tvoříme všichni (laici i odborníci) a zkusme ji připravit co nejlepší (vždyť jde jen o naše děti) – je to málo?

Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika / prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Ekonomický ústav SAV a Laik

Obsah: Zamyšlení a cesta z pohledu laika
1. Úvodní slovo autorů ke knize Zamyšlení a cesta
2. Jak byl stvořen svět …., pohled očima laika na různé filosofie, které mě ovlivnily
3. Člověk a civilizace
4. Přírodní síly působí na člověka, naši planetu i celý vesmír
5. Nové mocenské přerozdělení světa před 3. světovou válkou nebo až po ní?!
6. Základní principy laika společné člověku a Přírodě
7. Příroda je živý organismus a my jsme její součástí
8. Jak můžeme vnímat a následně napravit homeostázu Přírody a člověka
9. Co byl laikův „Bod zlomu, obratu“ v napojení se na tok vznikající neurální sítě prof. Staňka?
10. Zamyšlení nad možnou cestou v desetiletí metamorfózy
11. Použité termíny
12. Doslov
13. Konec