Mocenská posedlost. Kombinace mocenské pýchy s mocenskou závislostí je často svázaná se skupinovou hloupostí

Koukolik Mocenská posedlost.

Mocenská posedlost. Nejjednodušší definice moci říká, že je možností přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli.
Na tom nemusí být nic špatného, moc a její výkon je součást chování všech sociálně žijících životů včetně lidí.
Problémem je "patologická" moc, samoúčel, který se může projevovat syndromem mocenské pýchy neboli hybris syndromem.


Mnoho lidí pije alkohol, závislost na alkoholu se ale vyvine jen u některých. Složkou vývoje závislosti je slast. Ta je i jedním ze základních prvků výkonu moci.
Lze si tedy představit vznik závislosti na moci, jež se podobá závislosti na alkoholu. Kombinace mocenské pýchy s mocenskou závislostí se pak v kombinaci se skupinovou hloupostí může stát mocenskou posedlostí.

Příslušníci mocenských elit nemusí, ale mohou být mocensky závislí i posedlí.
Čím vyšší je míra mocenské závislosti a posedlosti, tím vyšší je potřeba omezit v soutěži o zdroje vliv jiných mocenských elit stejně jako té části populace, jejíž podíl na moci je malý. Obojí se dělá debilizací, jež má řadu podob.

Debilizace omezuje bolestnou kognitivní disonanci, vznikající například nesouladem mezi tím, co pozorujeme a chápeme a tím, co tvrdí propaganda.
Tak může debilizace propůjčovat pocit harmonie, "světa v pořádku", jenž je stejně subjektivně reálný, jako je objektivně iluzorní. Evoluce, jejíž "síly" se objektivitou podobají gravitaci, totiž nepřestává působit proto, že o ní nevíme, vědět nemůžeme, nesmíme nebo nechceme.

Jsme však v nové situaci. Mocenské elity vlastní jaderné zbraně. Soutěž o zdroje, například o energii, suroviny a pitnou vodu, se zostřuje a prohlubuje. Lidský druh se dostal do zlomového období, které jsem označil metaforickým pojmem Darwinova mez.
To je historicky kratičký okamžik, v němž se úzké skupiny v mocenských elitách nejmocnějších států, případně jen jedinci odpovídající za přípravu a spuštění války, budou či nebudou chovat dle paleolitického mocenského schématu. Neboť čím víc jsou elity mocensky posedlé a ne-elity zdebilizované, tím vyšší je pravděpodobnost, že spustí Darwinova past.
To je rovněž metaforický pojem označující střet mezi evolučně selektovaným paleolitickým mocenským schématem, řešícím konflikty válkou, a kulturně selektovaným humanitním potenciálem lidského druhu, včetně kritického myšlení.

V důsledku této geniální stupidity by lidský druh v dějinách života mohl být prvním druhem, jenž se z nich díky svým evolučně kódovaným vlastnostem a kulturnímu vývoji, možná že dokonce neúmyslnou chybou, omylem, činem skupiny politických anebo náboženských fanatiků vyřadí sám, ač měl dost informací k tomu, aby se tak nestalo.

František Koukolík / Mocenská posedlost

Jak je to možné?" je pravděpodobně jedna z nejčastějších otázek, které slýchám od lidí zajímajících se alespoň trochu o dění ve společnosti.

Například:
Proč má u nás tak velký počet lidí pocit sociálního marasmu, rozpadu lepších stránek lidských vztahů, nevymahatelnosti práva a zcela formální, mechanické demokracie?
Proč je zde taková míra korupce?
Proč se propadá kulturní úroveň veřejného prostoru?
Proč se jako mocenský nástroj prosadila „vznešená lež" Leo Strausse, filosofa neokonzervativců, buď perverze nebo domyšlení jedné z Platonových úvah?
Proč jsou média služebníky moci, která produkuje absurdní úvahy, jejichž důsledky jsou katastrofální, a/nebo si plete skutečnost s permanentním představením natolik, žeje za skutečnost vydává?
Proč se tak drasticky prohlubují sociální rozdíly jak u nás, tak uvnitř dalších států i mezi nimi?
Proč jsme opět členy vojenského paktu a tím i možným cílem jaderného úderu, zatímco sousední Rakousko není?
Proč pokračuje systematické poškozování životního prostředí a vyčerpávání neobnovitelných zdrojů tak, že si lidský druh řeže větev, na které sedí?
Proč má miliarda lidí hlad a jejich počet roste?
Proč došlo k finanční a ekonomické krizi s dopadem na celý svět? Proč roste míra zbrojení a riziko nukleární války?

Knížka, která navazuje na předcházející díla, Vzpouru deprivantů (1996) a Základy stupidologie (2002), napsaná společně s Janou Drtilovou, i na autorovu práci Sociální mozek (2006), se pokouší odpovědět alespoň zčásti.
Přestože je určena široké veřejnosti, o snadné čtení nejde. Rozsah tématu a textu vyžadoval úspornost. Mnoho informací potřebných k hlubšímu pochopení je uvedeno v poznámkách a v odkazech na užitou literaturu.
Mocenskou posedlost jsem se pokoušel psát bez hněvu a zaujetí. Čtěte ji, prosím, stejným způsobem. Je pravděpodobné, že si nebudete chtít připustit skutečnosti, s nimiž se tam potkáte. To je běžné, jdeli o něco ohrožujícího.

V mé denní praxi se stává, že člověk, jenž nemá větší obtíže než kašel s trochou krve v hlenu, se přijde zeptat na výsledek vyšetření své plicní tkáně. Na dotaz, zda ho skutečně chce znát, přisvědčí. Sdělím mu, že má karcinom a pokusím se vysvětlit, o co jde. Poté se zeptá, jak dlouho bude žít. Na nový dotaz, zda to opravdu chce vědět, znovu odpoví, že chce. Řeknu proto, že přibližně 90 % nemocných s tímto nádorem zemře během jednoho až dvou let. Odpověď zní, že to není možné: ,,Mně přece nic není, musíte se mýlit."

Dva další roky ověří v tomto běžném denním lékařském případu předpověď. Nemám ji ze sebe, mám ji z poznání, k němuž dospěly specializované lidské skupiny, od nichž jsem se ji naučil.

Skutečnosti a souvislosti, z nichž vám nebude dobře, si proto, prosím, ověřte sami, nevysvětlujte si je autorovými vlastnostmi.
Chci tím říci: hodnota každé úvahy je pouze v předpovědích, které z ní plynou, nikoli v tom, co a jak vysvětluje. Hodnotu knížky tedy ukáže poměrně krátká budoucnost, například doba, v jejímž průběhu vyroste generace, která právě přichází na svět. Pokouším se věřit, že ji přežije bez větší úhony, ale moc mi to nejde, přestože předpovědi, které plynou ze skutečností, jež v této knížce jsou, se týkají mne i lidí, které mám rád. Opravdu nejsem pesimista, to by bylo levné vysvětlení.

František Koukolík / Praha, 1. 12. 2009

Obsah

1 HYBRIS
2 MOC A MOCENSKÁ ELITA
3 MOCENSKÁ PÝCHA, ZÁVISLOST A POSEDLOST
4 DEBILIZACE
   1 Absurdita
   2 Antivěda
   3 Bída
   4 Byrokracie
   5 Drogy a alkohol
   6 Hlad
   7 Iracionalita
   8 Náboženství - politické a mocenské aspekty
   9 Násilné chování a pornografie ve veřejném prostoru
   10 O Poškozování životního prostředí
   11 Propaganda
   12 Zbrojení a války
5 MORÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ
6 DARWINOVA MEZ A PAST