Miroslav Bárta. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur

Miroslav Bárta. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur

Žijeme v době, kdy se zcela zásadním způsobem mění myšlení o fungování společnosti, které zachováváme po celá staletí. Uměle vytvořená věda ekonomie, jež se stala jakousi novodobou modlou a hnací silou civilizace, totálně selhává, protože lidé, kteří ji propagují nepochopili, že nemůže fungovat stejně jako věda přírodní. Protože nepochopili, že každá technologická a civilizační úroveň vyžaduje zcela nové kolektivní myšlení.

O tom, co se principiálně ve společnosti děje, nám do velké míry může pomoci i historie.
Zkoumání důvodů vzestupu a pádu civilizacací nás upozorňuje na opakované chyby vzniku kolapsů a také na možnosti, jak se jím vyhnout. A protože hlavním znakem vývoje lidského společenství není jen schopnost přenášet naučené informace z generace na generaci, ale bohužel i generační zapomínání, je nutné se těmto poznatkům věnovat mnohem zodpovědnějí než v minulosti.

Další civilizační kolaps je totiž na spadnutí. Tentokrát proto, že totálně selhala smyšlenka o lidském chování, jež funguje na základě matematicko-ekonomických vzorců, neustálého růstu, touze po individuálním a materiálním úspěchu, jakožto hlavním rysem hodnocení jedntolivce.

Svůj pohled na dnešní situaci v souvilosti s historickými objevy v Egyptě přednáší prof. Miroslav Bárta z UK Praha.

Miroslav Bárta - Egyptolog
Český egyptolog a archeolog, profesor egyptologie na Univerzitě Karlově v Praze. Vede české výzkumy v Egyptě a Súdánu. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří studium Egypta v průběhu 3. tis. př. Kr., aplikace přírodních věd v egyptologii, studium staroegyptské pouště a studium civilizačních kolapsů. Autor mnoha českých i cizojazyčných monografií, editor (spolu s M. Kovářem) kompendia na téma kolapsů společností minulých a současných. V Egyptě pracuje 20 let

Kniha: Kolaps a regenerace, cesty civilizaci a  kultur
Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického.

Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací (staroegyptské, čínské, římské ap.) nebo říší (např. britského impéria ap.). Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná zemětřesení, nedávné záplavy) či stručný, zato však originální popis nezvratných změn životního prostředí na Mostecku. Publikace je bohatě ilustrována, vybavena mapami a přehlednými grafy s aktualizovanými daty.

Kolaps a regenerace, cesty civilizaci a  kultur | Bárta Miroslav | Akademia, 2012