Jan Hnízdil. Šokující informace o Covid19 z ministerstva zdravotnictvi

COVID19. Šokující informace o epidemii z ministerstva zdravotnictvi

Vzhledem k tomu, že odkaz na stranku s tímto článkem je z naší stránky blokovaný,
http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=37481
kopie celého článku, jejjímž autorem je MUDR. Hnízdil je proto zde:


Motto: Důvěřuj, ale prověřuj

Ministerstvo zdravotnictví nás chrání před smrtícím koronavirem. Vyhlašuje všeobecnou rouškovou povinnost, rozhoduje o zavření škol, kulturních akcí, firem, hranic i jednotlivců. Rozhoduje o testování, karanténě, léčbě, očkování. Rozhoduje o našich životech.

Strategii boje určují tituly ověnčení epidemiologové docent MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, koordinátor ministerského týmu, a profesor MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.
Radu vlády pro zdravotní rizika řídí sám premiér Babiš, místopředsedy jsou ministři Vojtěch a Hamáček. Samá esa. Věříme jim. Věříme, že mají informace, zkušenosti, že postupují v souladu s nejnovějšími poznatky vědy. Věříme, že vědí, co činí. Až do chvíle, než se objeví Nevěřící Tomáš, který se musí přesvědčit, že jsou rány na Ježíšově těle skutečně pravé.

Třeba jako MVDr. Jiří Urbánek, MBA, autor knihy s příznačným názvem Nenechám si srát na hlavu.
V červenci 2020 adresoval ministerstvu zdravotnictví sadu zvídavých otázek. Taková mu přišla odpověď:

"K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace ze dne 23. července 2020, kterou jste požadoval odpovědi na následující dotazy (cituji):

1. Kolik, v době nákazy, zdravých a neléčených občanů (občanů bez komorbidit), kteří se nakazili COVID 19, na tuto nákazu zemřelo v období březen až červen 2020. Uveďte, prosím, zdroj informace a způsob, jak je možné tuto informaci ověřit.

K bodu č. 1: Požadované údaje nejsou k dispozici. Důvodem je skutečnost, že komorbidita zemřelé osoby může být zjištěna až během nákazy COVID-19, nebo po úmrtí dané osoby.

2. O kolik procent sníží nošení doma vyrobené, látkové roušky (bavlna), riziko nákazy COVID 19. Prosím o doložení tvrzení relevantním zdrojem informace, například lékařskou studií, publikovanou v impaktovaném časopise apod.

K bodu č. 2: Požadovaný údaj není k dispozici, ve výsledku záleží vždy na charakteru použitého materiálu a ten se v řadě případů výrazně liší.

3. Kolik % z občanů, testovaných v ČR pozitivně na COVID 19, má a) bezpříznakový průběh b) mírné příznaky odpovídající standardním a běžných respiratorním infektům, lehce zvládnutelné domácí léčbou

K bodu č. 3: ad 3 a) Něco málo přes 27 %. ad 3.b) Požadovaný údaj není k dispozici, tato data nejsou předmětem sběru. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že neexistuje definice mírných příznaků odpovídajících standardním a běžným respiratorním infektům.

4. Vyvíjí se po prodělané infekci COVID 19 imunita, která brání opětovnému nakažení tímto virem?

K bodu č. 4: Podle dosavadních poznatků se imunita po překonání COVID-19 vyvíjí, nicméně v současné době není jednoznačně prokázáno, jak dlouho tato post infekční imunita trvá.

5. Je koronavirus COVID 19 nebezpečnější než běžné koronaviry, které dlouhodobě způsobují respiratorní infekty? Prosím o zdroj, ze kterého bude čerpána odpověď.

K bodu č. 5: Zda je nový koronavirus SARS-CoV-2 nebezpečnější není jednoznačně prokázáno. Co na základě medicíny založené na důkazech prokázáno je, je fakt, že toto agens se snadněji šíří mezi lidmi (informace Odboru ochrany veřejného zdraví MZ).

6. Kolik pacientů zemřelo v roce 2019 v souvislosti s nákazou běžnými koronaviry?

K bodu č. 6: Požadovaný údaj není k dispozici, předmětná statistika se nevede takto detailně.

S pozdravem Mgr. Daniela Kobilková, ředitelka odboru Kancelář ministra"


NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ VLASTNÍM OČÍM NEVĚŘÍ, MINISTERSTVU POKLÁDÁ DOPLŇUJÍCÍMI DOTAZY.

"1/ U kolika % z občanů, testovaných v ČR pozitivně na COVID 19, byla nutná hospitalizace primárně z důvodu nákazou COVID 19 a jaká byla průměrná doba trvání pobytů v nemocnicích.

2/ V odpovědi na bod č. 5 mého původního dopisu uvádíte: Zda je nový koronavirus SARS-CoV-2 nebezpečnější není jednoznačně prokázáno. Co na základě medicíny založené na důkazech prokázáno je, je fakt, že toto agens se snadněji šíří mezi lidmi (informace Odboru ochrany veřejného zdraví MZ). Prosím o upřesnění odpovědí na následující otázky:

a) Uvádíte, rychlejší šíření viru COVID 19, je tvrzení založené na EBM, uveďte, prosím, konkrétní publikace/zdroje tohoto tvrzení, ve formě standardizované citace literatury

b) Pokud není virus nebezpečnější, po expozici se vyvíjí imunita a pouze se rychleji šíří, v čem tedy spočívá jeho nebezpečnost. Uveďte, prosím, konkrétní publikace/zdroje tohoto tvrzení, ve formě standardizované citace literatury

c) V čem je virus COVID 19 nebezpečnější než běžné chřipkové viry? Prosím i odkaz na EBM publikace ze kterých čerpáte tvrzení. Uveďte, prosím, konkrétní publikace/zdroje tohoto tvrzení, ve formě standardizované citace literatury.

3/ Z vašich odpovědí na moje otázky vyplývá, že: Infekce COVID 19 není prokazatelně závažnější než běžné koronavirové infekce. Není potvrzeno, že by někdo zemřel za situace, kdy infekce COVID 19 byla jediným jeho onemocněním. Po prodělané infekci COVID 19 se vytváří imunita, která chrání před reinfekcí. Není možné určit, kolik % nakažených má závažný průběh. Není možné říci, zda roušky brání přenosu viru COVID 19. Co tedy za daného stavu vědomostí opodstatňuje radikální opatření, která byla zavedena a jsou nadále zaváděna v některých oblastech? Prosím o skutečně vědecké zdůvodnění těchto kroků, s odkazem na publikované zdroje ve formátu standardní citace literatury."

Přichází promptní reakce:

"Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

S ohledem na výše uvedené dospělo ministerstvo k závěru, že předmětná žádost se v bodě č. 1 nevztahuje k jeho působnosti a nezbývá, než ji v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odložit. Se svým dotazem se, prosím, obraťte na subjekt od ministerstva odlišný, konkrétně na Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).
V ostatních bodech bude Vaše žádost vyřízena v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. S pozdravem Mgr. Daniela Kobilková, ředitelka odboru Kancelář ministra“

Snad na další dotazy přijdou obsažnější odpovědi, než „nevíme.“ Nezbývá než se modlit.

„Bože, odpusť jim, neb oni nevědí, co činí… A jest novým rouháním se Bohu, když se zločiny lidstva mají na základě falešných předpokladů zmírňovati tak, jakoby lidé byli přitom jen nástroji nutného plnění… Bože, ochraňuj mě před všemi bludy a veď mě po správné cestě Svých přikázání. Veď mou mysl, abych si nepřál vědět a znát nic, co by pro mě bylo neužitečné či škodlivé. Zdrávas Nevěřící Tomáš“