Vězení pro knihy. Cenzura na příkladu knihy Mein Kampf Adolfa Hitlera

Mein Kampf Adolfa Hitlera

Cenzura ve společnosti má historii dlouhou jak samo lidstvo. Od zákazu tance, zpěvu, nošení zbraní, oblečení až po pálení knih a kriminalizaci těch, kteří šíří názory, které jsou zakázány sktrukturou, která je právě u moci.

U knih existuje v podstatě trojí cenzorský přístup.

Buď jsou knihy páleny, např. v pobělohorské době Jana Amose Komenského, v době naboženských inkvizitorů či v Německu v roce 1933, kdy němečtí studenti pálili ve velkém knihy židovských autorů a knihy neopdovídají momentální ideologii německé politické strany NSDAP
Knihy byly také ukládány do tajných archivů a tím jejich čtení ztíženo a omezeno pro vědecké účely.
S tím souvisí také plošný zákaz vydávání těchto knih.

Dnes se k omezování dosahu knih zneužívá internet.
Ke knihám na internetu je omezen nebo úplně znemožněn přímý přístup pod různými záminkami. Tento způsob ale není stanoven zákonem, ale rozhodují o něm neznámí lidé na základě neznámých doporučení a nařízení. Je tudíž ANTIdemokratický. V podstatě princip by byl stejný, jakoby soukromá autobusová společnost pokytující veřejnou službu, odmítala převážet lidi s jiným názorem.

Knihy s obsahem, které neodpovídají právě prosazované ideologii jsou často zamykány do prostorů, které jsou v podstaě knižními věznicemi. K nim mají přístup jen osoby prověřené za vědeckým účelem, a to především proto, aby mohly ve veřejném prostoru tyto obsahy dehonestovat použitím sofistikovaných argumentů.

Takto funguje mnoho míst. Vatikánská knihovna je jedna z mnohých, ale v podstatě každá knihovna má nějaké nežádoucí knihy, ke kterým mají přístup jen oprávněné osoby.

V Německu vyšla kniha Adolfa Hitlera Main Kampf (Můj boj) v roce 1925 a 1926.
Kniha byla napsána ve vězení v Landshutu, kde si Hitler odpykával trest za nelegální protistátní povstání a snahu svrhnout říšskou vládu v roce 1923. Na vzniku knihy se výrazně podílel Rudolf Hess, který byl Haushofferovým asistentem v době, kdy tento vyučoval na mnichovské univerzitě.
A Hess navázal spojení mezi Haushofferem a Hitlerem. Generál Karl Haushoffer navštěvuje Hitlera ve vězení každodenně,  tráví u něho celé hodiny, rozvíjí jeho teorie a těží z nich všechny argumenty vhodné k převzetí politické moci. Když je Hitler s Hessem sám, upravuje pro vnější propagandu Haushofferovy teze a Rosenbergovy plány v celek, který hned diktuje do Mein Kampfu.
V knize popisuje své politické a společenské vize, které později začal realizovat jako kancléř a vůdce německé Třetí Říše. Jsou v ní popsány principy nacismu, jako hlavního ideologického směru, který prosazovala strana NSDAP.

Když 8.5.1945 skončila válka a Hitlerosvké Němcko bylo poraženo, nastal problém co s touto nejznámější světovou knihou.
Na jedné straně byl zde názor knihu spálit a jednou provždy ji zakázat a zlikvidovat.
S tím ale mnoho lidí nesouhlasilo, aby byly použity stejné německé praktiky jako v roce 1933.
Proto byla kniha nejdřív zakázána a později byla udělena práva na tuto knihu bavorské vládě, která se rozhodla nezveřejňovat žádná nová německá vydání, a pracovala na zajištění toho, aby stávající kopie knihoven byly použity pouze pro vědecké účely, nikoli pro politiku.

A v Německu už existoval staletý systém kam knihy "plné jedu" zamknkout: Giftchrank.
Např. Bavorská státní knihovna nebo v bývalé NDR Lipská Univerzita. Kniha Mein Kampf byla zamčena až do 1. ledna 2016, kdy vypršela autorská práva a kniha byla veřejně přístupná.

Aby se v budoucnu omezily "oslavné písně" na tuto knihu, Ústav pro soudobé dějiny v Mnichově vydal tzv. kritické vydání knihy.
Obrovská kniha obsahuje 1500 stránek poznámek pod čarou a komentář, který má vyvrátit a kontextovat všechna Hitlerovy tvrzení. Uvnitř knihy je vytištěn Hitlerův tučně a kritické komentáře jej obklopují ze tří stran.

Je samozřejmě dikutabilní, kdo bude takové texty číst a kolik čtenářů dá přednost klasické knize, aby si udělali na Hitlerovy vize svůj vlastní názor ve světle událostí, jenž se dějí právě kolem nich. V normální společnosti se tomu říká kritické myšlení.